Võõrkeeled – III kooliaste

A-võõrkeel

Näide 1: “Kodukoha vaatamisväärsused”

Eesmärk: arendada õpilaste esitlusoskust võõrkeeles.

 1. Õpilased töötavad väikestes rühmades. Rühmad moodustatakse elektrooniliselt (nt. TeamUp, Õnneratas).
 2. Õpilaste ülesandeks on välja valida enda kodukoha 5 vaatamisväärsust ning tutvustada neid läbi videoklippide. 
 3. Videod filmitakse õpilaste nutiseadmetega. Valminud videod lisatakse YouTube’i keskkonda ning lingitakse ühisele interaktiivsele kaardile (nt. GoogleMaps, Thinglink)
 4. Interaktiivset kaarti saab jagada nt. projektipartneritega, teiste õpilastega, lastevanematega.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 2: Õppimine ja töö

Eesmärk: leida sobivaid rakendusi võõrkeeleõppe tõhustamaks ja huvitavamaks muutmiseks

Õpilased töötavad väikestes rühmades. Rühmad moodustatakse elektrooniliselt (nt. TeamUp, Õnneratas). Õppijate ülesandeks on leida võõrkeele õppimiseks sobivaid rakendusi, neid kriitiliselt hinnata ning tutvustada neid rakendusi kaasõpilastele, õpetajatele või lastevanematele.

 1. Õpilased otsivad erinevaid keeleõppe rakendusi.
 2. Õpilased hindavad rakendusi lähtudes järgnevatest kriteeriumitest: erinevad platvormid, hind, jõudlus, kaasahaaravus, kasutajasõbralikkus, reklaami olemasolu, viimane uuendus ja välimus, koostöövõimalus.
 3. Vajadusel luuakse juhendid.
 4. Rakendused, hinnangud ja juhendid lisatakse lingikogusse (Pearltrees, Padlet, Blendspace, GoogleDocs).
 5. Korraldatakse õppimisüritus, kus edastatakse kogutud teavet.
 6. Reflekteeritakse saadud kogemust osalejatelt saadud tagasiside põhjal.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.4. Keskkonna kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine)

Näide 3: “Mina ja õppimine”

Eesmärk: õppimisharjumuste kujundamine e-portfoolio kasutamise abil.

 1. Õpilane loob isikliku ajaveebi  ( Kidblog, Blogger  või WordPress keskkonnas.
 2. Rühmatöö tulemusena valmib ideekaart (nt. MIndomo, Cacoo ) teemal “Kool ja õppimine”.
 3. Ideekaardi põhjal kirjutavad õpilased teemal teksti, mille postitavad blogisse ja lisavad sinna sobiva foto oma koolipäevast.
 4. Kaasõpilased annavad tagasisidet.
 5. Ajaveebi kasutataks edaspidi e-portfooliona, kuhu õpilased koguvad oma loovtöid ja teisi ülesandeid.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)

B-võõrkeel

Näide 1: “Kodukoha vaatamisväärsused”

Eesmärk: õpilane omandab sõnavara, mille abil suudab jutustada oma kodukohast ja vaatamisväärsustest.

 1. Õpilased töötavad väikestes rühmades. Rühmad moodustatakse elektrooniliselt (nt. TeamUp, Õnneratas).
 2. Õpilaste ülesandeks on välja valida enda kodukoha 5 vaatamisväärsust ning tutvustada neid videoklippide abil. Videod filmitakse õpilaste nutiseadmetega.
 3. Valminud videod lisatakse YouTube’i keskkonda ning lisatakse ühisesse e-raamatusse (nt. Cliptomize ja veel).
 4. E-raamatuid saab jagada nt. projektipartneritega, teiste õpilastega, lastevanematega.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 2: “Õpitavat keelt kõnelevate maade kultuur”

Eesmärk: õpilane tutvub erinevate riikide kultuuriga.

 1. Õpilane otsib veebist infot õpitavat keelt kõnelevate maade väljapaistvate kultuuritegelaste kohta.
 2. Õpilased töötavad väikestes rühmades. Rühmad moodustatakse elektrooniliselt (nt. TeamUp, Õnneratas).
 3. Rühmatööna koostatakse küsimused.
 4. Üks rühma esindaja loob konto Kahoot’i või Quizizz’e keskkonnas ning loob mängu.
 5. Mängude lingid saadetakse õpetajale.
 6. Järgmine tund on mängutund. Tunni lõpus annavad õpilased tagasisidet teiste rühmade mängudele (Padlet, Linoit).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)

Näidete autorid: Aimi Jõesalu (Põlva Põhikool), Juta-Tiia Mägi (Gustav Adolfi Gümnaasium), Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)