Käsitöö ja kodundus – III kooliaste

Käsitöö

Näide 1: “Mustrikirjelduse või tööjuhendi tõlkimine”

Õpilased otsivad nt Pinteresti abil endale meeldiva võõrkeelse tööjuhendi või mustrikirjelduse. Mustrikirjelduse või tööjuhendi puhul peab jälgima autori poolt kehtestatud tingimusi, valida võiks CC litsentsiga lubatud juhendeid.

Õpilane valmistab enda tõlgitud ja vajadusel täiendatud juhendi või mustrikirjelduse järgi oma eseme ja teeb selle  valmistamise käigust uued fotod või videod oma kirja pandavasse juhendisse. Juhendi vormistamiseks valib  sobiva veebipõhise vahendi (nt GoogleDrive, Tildee, Padlet jne). Kindlasti tuleb järgida, et tõlgitud juhendis on viidatud algmaterjalile ja autorile.
Õpilaste poolt tõlgitud juhendid avaldatakse ja lisatakse Pinteresti keskkonda ühisesse kausta.

Hindamisel tutvustatakse oma tõlgitud juhendit või mustrikirjeldust ning töö käiku (nii tõlkimise kui eseme valmistamise kulgu), antakse hinnang valminud esemele.

Lõiming: keeleõpe, kunstiõpetus

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 2: “Mood ja meie”

Variant A. “Moeajalugu” Õpilased jagatakse rühmadesse
Rühmad saavad ülesandeks koostada moeajaloo teemaline ajatelg, kasutades selleks mõnd veebipõhist ajatelje loomise vahendit (nt Timetoast, Dipity). Ajavahemikud, mille kohta töö koostatakse, loositakse veebivahendit kasutades, nt (Wheeldeside).
Materjali kogumiseks kasutatakse erinevaid otsinguvõimalusi, nt Google, Pinterest, Youtube. Valminud töö link jagatakse veebipõhise jututoa nt TodaysMeet abil teiste rühmadega. Teiste rühmade liikmed lisavad lühikommentaari ajatelje keskkonda, mille poolest neile valitud ajastu erineb kommenteeritavast tööst.

Variant B. “Moestiilid” Õpilased jagatakse rühmadesse. Rühmad saavad ülesandeks koostada moestiili teemaline plakat, mis kirjeldab konkreetset stiili, kasutades selleks mõnd veebipõhist plakati loomise vahendit (nt Canva, Glogster, Smore jne). Võimalusel lisatakse plakatile lisaks piltidele ja tekstidele ka iseloomustav video ja muusika.

Moestiilide nimetused, mille kohta töö koostatakse, loositakse veebivahendit kasutades, nt (Wheeldeside).
Seejärel koostavad õpilased stiili kohta plakati, mille ühisele veebitahvlile (nt Padlet, LinoIt). Kodutööna valib iga rühm endale teiste õpilaste plakateid vaadates uue stiili ja lavastab selle kohta moefoto, mille lisab samuti ühisele veebitahvlile. Tööd koostades peetakse silmas autoriõigusi (teiste autorite fotod plakatil peavad olema lubava litsentsiga, samuti tuleb oma tööle lisada autorid)

Lõiming: keeleõpe, kunstiõpetus, ajalugu, muusikaõpetus

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Kodundus

Näide 1: “Kui palju rõivaid mul on?”

Õpilased kirjutavad üles numbri (nt GoogleDrive Forms), kui palju nad arvavad, et riietusesemeid neil on (rõivaliikide kaupa) ja kui palju nad arvavad, et neid vaja on. Seejärel saavad koduseks ülesandeks üle lugeda, kui palju riietusesemeid tegelikult on. Andmed edastatakse jälle GoogleForms abil ühisesse andmefaili. Tabelarvutusprogrammi (nt GoogleDrive tabelarvutus) abil võrreldakse andmeid - enda oletusi tegelikkusega, oma andmeid klassi keskmisega. Koostatakse klassi andmete alusel infograafika nt Canva keskkonnas.
Seejärel arutletakse teemal tarbimine ja ja tegelik tarbimisvajadus. Vaadatakse filmi moetööstuse ületootmisest ja raiskamisest, kuidas kasutada neid esemeid, mis on seisma jäänud, kuidas olukorda muuta
Valivad enda rõivaste hulgast ühe, mida nad enam ei kasuta, pildistavad selle. Koguvad veebis olevaid ideid, mis sobiks rakendada selle eseme ümberkujundamiseks. Ideed kogutakse nt Pinteresti ühisesse kausta. Seejärel loob iga õpilane kavandi oma rõivaeseme ümber disainimiseks, kasutades nutiseadme rakendust (Nt SketchBook) ja jagavad kavandit õpetajaga.

Lõiming: kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus, matemaatika

Lisamaterjal: http://www.tarbijakaitseamet.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/tunnikava_teadlik_saastev_tarbimine.pdf

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 2: Rahvusköögid - Rahvuskultuuri päev (näiteks vene kultuuri päev)

Eelnevalt on erinevate aineõpetajatega kokku lepitud ühine teemakäsitlus. Vene rahvusköögi teemaga tutvutakse vene keele ja ka kodunduse tunnis.
Vene keele tunnis valmistavad õpilased plakatid, mis tutvustavad vene rahvakultuuri (nt tantsud, rahvariided, geograafiline asukoht jms). Keeletunnis otsitakse veebist, valitakse ja tõlgitakse ka retseptid, mille järgi kodunduse tunnis valmistatakse toidud.

Kodunduse tunnis koostatakse menüü ja kalkulatsioon. Selleks kasutatakse veebipõhiseid vahendeid - menüü analüüsiks nt Ampserit, kalkulatsiooniks GoogleDrive tabelarvutuse vahendeid. Menüü pannakse kirja ühisesse dokumenti, nt GoogleDrives
Muusikaõpetuses õpilased tutvuvad ja valivad välja Vene kultuuripäevale sobiliku muusika, tutvutakse rahvatantsude ja seltskondlike mängudega.
Kunstiõpetuse tunnis joonistavad Matrjoškasid, mustreid jms, mida saab kasutada ka kultuuripäeval kaunistustena.

Teema kokkuvõtteks viiakse läbi vene kultuuri päev, millest saab osa terve klass, kool või kooliaste (sõltuvalt kooli suurusest).

Kogu vene päeva ettevalmistamisest valmib videokokkuvõte (vahend õpilaste valida), mis avaldatakse kooli kodulehel.

Lõiming: keeleõpe, kunstiõpetus, muusikaõpetus, ajalugu, geograafia

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näidete autorid: Siret Lahemaa (Lauka Põhikool), Raili Kaubi (Kuressaare Gümnaasium)