Kunst – III kooliaste

7. klass

Näide 1: Fantastilised aastaajad

Eesmärk: väljendada aastaaegu sobivas värvigammas, joonestada digitaalselt 3D fantaasiakujund ja õppida selle näitel varjutama.

Kirjeldus – teema jaguneb neljaks tunniks.

 1. Sissejuhatus teemasse (värviring, soojad ja külmad toonid, intensiivsus) – värviringi ja mõistete kordamine, õpilased leiavad veebiotsinguga infot värviringi kohta (nt https://www.youtube.com/watch?v=UWmmR2HyF80). Õpilased jagavad leitud infot mõnes ajaveebis (nt http://www.blogspot.com). Ajaveebis tehakse endale kasutaja-aliased (internetiturvalisus!). Ajaveebi jagatakse õpetajaga. Õpetaja korrigeerib vajadusel saadud infot. Õpilased kirjutavad samasse ka vähemalt 3 lauset, milline värvigamma nende jaoks mingit aastaaega sümboliseerib.
 2. Teemaarendus (kuidas joonestada?) – õpilased tutvuvad 3D joonestamisvõimalustega veebis (nt http://www.serif.com/free-graphic-design-software/), joonestavad oma 3D fantaasiakujundi, saadavad õpetajale väljaprintimiseks.
 3. Teemaarendus (aastaajad) – õpilased jagavad A3 akvarellipaberi täpselt neljaks (joonestamine) ja (vajadusel alusjoonis) maalivad akvarellidega 4 fantaasiamaailma (värvigamma – kevad, suvi, sügis, talv).
 4. Teema kokkuvõte (kollaaži lõpetamine, refleksioon) – õpilased kleebivad akvarellimaalile väljaprinditud ja –lõigatud fantaasiakujundid ning varjutavad need (must vildikas või tintenpen). Valmis töid pildistatakse ja jagatakse ajaveebis. Refleksiooni algatab õpetaja tunnis ja see jätkub ajaveebis.

Lõiming: loodusõpetus, keskkond ja jätkusuutlik areng, eesti keel, matemaatika (geomeetria), tehnoloogiaõpetus (digitaalne 3D joonestamine).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

8. klass

Näide1: Minu unistuste tuba

Eesmärk: õppida interjööri disainiprobleeme lahendama ja ruumi perspektiivis joonestama.

Kirjeldus – teema jaguneb kolmeks tunniks.

 1. Sissejuhatus teemasse (mis on disain?) – paarismäng, seljad vastastikku üks kirjeldab oma tuba, teine joonistab sellest pealtvaates skeemi, vahetavad rollid. Edasi analüüsivad paarides oma toa puudusi ja eeliseid. Individuaalselt uurib igaüks internetist interjööridisainerite pakutud lahendusi. Info salvestatakse ühisfaili (nt Google Docs), et terve klass saaks seda kasutada. Nädala jooksul tuleb see valmis saada ja jagada õpetajaga. Õpetaja saab info üle vaadata, vajadusel täpsustada.
 2. Teemaarendus (kuidas joonestada?) – tutvutakse perspektiivi põhimõtetega veebis (nt http://www.slideserve.com/tien/perspektiivi-petus), joonestatakse oma unistuste toa alusjoonis (A4 joonestuspaber), pildistatakse oma joonist ja jagatakse mõnes ajaveebis (nt http://www.blogspot.com). Ajaveebis tehakse endale kasutaja-aliased (internetiturvalisus!). Nädala jooksul tehakse vastastikku arendusettepanekuid. Ajaveebi jagatakse õpetajaga.
 3. Teema kokkuvõte (refleksioon) – alusjoonist täiendatakse saadud arendusettepanekute järgi, valitakse viimistlemiseks sobivad materjalid (vildikad, tintenpennid, värvipliiatsid, akvarellid, värvilised paberid, tapeedid, liim jms). Valmis töid pildistatakse ja jagatakse uuesti ajaveebis. Refleksiooni algatab õpetaja tunnis ja see jätkub ajaveebis.

Lõiming: kultuuriline identiteet, ettevõtlikkus ja karjääri planeerimine, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

9. klass

Näide 1: Minu nägu

Idee: Tõnu Talve

Eesmärk: õppida inimese näoproportsioone realistlikult kujutama ja õlipastelle impressionistlikult kasutama, tuletada meelde värviring.

Kirjeldus – teema jaguneb kolmeks tunniks.

 1. Sissejuhatus teemasse (näoproportsioonide kordamine, värviringi kordamine, impressionismiga tutvumine) – õpetaja juhatab sisse ja õpilased otsivad veebist infot näoproportsioonide ja impressionismi kohta. Info salvestatakse ühisfaili (nt Google Docs), et terve klass saaks seda kasutada. Fail jagatakse õpetajaga. Õpetaja kommenteerib vajadusel.
 2. Teemaarendus (praktiline töö, refleksioon) – õpilased kujutavad A3 mustal joonistuspaberil oma nägu nii, nagu nad vaataks peeglisse. Alusjoonis hariliku pliiatsiga, õlipastellimaal. Nädala jooksul reflekteeritakse ühises ajaveebis (nt http://www.blogspot.com), mis on realistlikul kujutamisel raske. Ajaveebis tehakse endale kasutaja-aliased (internetiturvalisus!). Ajaveebi jagatakse õpetajaga. Õpetaja kommenteerib vajadusel.
 3. Teema kokkuvõte (arutelu) – õpetaja jagab ajaveebis töövahendi (tegemisel), millega saab õpilane määrata oma autoportree värvigamma (mida on rohkem kasutatud, mida vähem); ja paarides vahetada infot. Õpilane saab koostada sõbra isikliku värvigamma (S. Uiga, värvipsühholoogia). Edasi otsivad õpilased võõrkeelsetelt veebilehtedelt infot värvide tähenduste kohta (info kogutakse ajaveebi, õpetaja lisab eesti keeles olemasoleva info) ja saavad enda kohta huvitavat värvipsühholoogilist infot. Põhimõte on selles, et inimene katab end nende värvidega, mis on vastandvärvid tema isiksusele. Harjutuse esimeses pooles määravad õpilased oma autoportreel kasutatud toonid, teises osas leiavad sõbra värvigammale vastandvärvid (vastandvärvide kinnistamine).

Lõiming: võõrkeeled (nt ingl k), kunstiajalugu, kunstiteraapia ja psühholoogia, füüsika (optika), matemaatika (geomeetria), väärtused ja kõlblus.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • TURVALISUS: (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

7.-9. klass

Näide 2: Digitaalne kunstnikuraamat

Eesmärk: õppida oma arengut jälgima ja reflekteerima.

Kirjeldus – teema pidev, paralleelne kõigi kunstiteemadega.

 1. Sissejuhatus teemasse (paberkandjal kunstnikuraamat) – 5.-6. klassi õpilase kunstnikuraamat on paberkandjal (A6 valgete lehtedega märkmik). Õpilane kirjutab sinna iga teema uued mõisted märksõnadena (kui õpetaja ütleb või ta ise need otsib), teeb kavandeid ja refleksioone. Kunstnikuraamat on ümber pöörates (tagantpoolt alates) hommikupäevik. See on loovustõkete eemaldamise tööriist. Igal hommikul ärgates kirjutab õpilane sinna oma hetkeemotsiooni (1 lause kuni 3 lk), et hirmudest-muredest vabaneda ja avada end loovusele. Hommikupäevik on eraldatud kirjaklambriga – seda õpetaja hindamisel ei vaata, märkmikku enda kätte ei jäta. Märkmikku vaadatakse koos õpilasega.
 2. 7. klassiks on õpilane loovustõkked eemaldanud ja tal ei ole vaja hommikupäevikut enam täita, selle asemel joonistab ta oma lõbuks. Alates 7. klassist muutub kunstnikuraamat veebipõhiseks ja võtab blogivormi. Ajaveebi (nt http://www.blogspot.com) peab olema võimalik laadida fotosid ja kirjutada teksti. Õpilasel on kasutaja-alias (internetiturvalisus!). Õpilane peab kunstnikuraamatut kogu oma kunstilise arengu kohta. Õpetaja korraldab regulaarselt (nt iga trimestri lõpus) kokkuvõtvaid tunde, kus õpilane esitleb klassile oma kunstnikuraamatust seda osa, mille üle ta parajasti uhkust tunneb. Õpetajal on õpilase alias teada, ta saab blogiga piiramatult tutvuda. Õpilane õpib oma arengule teadlikult tähelepanu pöörama ja ennast reflekteerima.

Lõiming: kirjandus, emakeel, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, emakeel, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, tehnoloogiaõpetus.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autor: Tiina Niin (Pärnu Ülejõe Põhikool)