Loodusõpetus – III kooliaste

7. klass

TEEMA: Puhas vesi. Puhas aine ja segu. Lahused. Segude lahutamine. Filtreerimine. Setitamine. Vedelik.

Õppemetood: paaristöö Internetti ja joonistusprogrammi kasutades; loeng esitlusega

Töö käik:

 1. Õpilased moodustavad paarid (näit pinginaabrid) ning leiavad Youtube´ist lühifilmi Tallinna veepuhastusjaamast ja tutvuvad sellega.

  Film hoitakse vaheaknas avatuna, et seda töö käigus kordustena vaadata.

 2. Õpetaja loob õpilaste paarile ühistöödokumendi (nt Google Docs) ning võimaldab ligipääsu (parooli valik, avaliku e-ruumi reeglid).
 3. Õpilased loovad näiteks Wordí programmi abil töölehe, kuhu koostavad joonise " Vee teekond loodusest puhta joogiveeni". Joonisel on soovitav puhta joogivee saamise üksikud etapid esitada kastidena, kuhu on kirjutatud (kujutatud) etapi nimi. Kastid tuleb ühendada omavahel nooltega. Joonise koostamiseks võib kasutada ka erinevaid graafilisi illustreerimisvõimalusi.
 4. Töö vormistamine: Joonisele lisatakse pealkiri koos õpilaste nimede, kooli, klassiga ja kasutatud materjalidega.
 5. Tööleht salvestatakse, laetakse õpetaja poolt viidatud aadressile üles (nt Google Drive kausta) ning jagatakse teiste õpilastega ja õpetajaga.

Lisaülesanne kiirematele. Lisaks võib vaadata Youtube´ist lühifilmi "Puhas vesi linnas ja maal”

 1. Loosi teel (nt Classtools Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/) valitud 3 paari esitlevad oma tööd kaasõpilastele projektorit kasutades suurel ekraanil. Lühiesitluse lõpus on küsimuste/vastuste voor.
 2. Õpetaja loob hindamismaatriksi (nt Google Forms vm), kus klassikaaslased saavad teiste töid hinnata.

Õpetaja annab õpilastele tagasiside.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMLAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidisülesande autor: Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool), 2016