Võõrkeeled – I kooliaste

3. klass

Näide 1: “Õppimine ja töö”

Eesmärk: korrata õppeaasta jooksul õpitud sõnu teemal “Õppimine ja töö”.

 1. Õpilased töötavad paaris või väikestes rühmades. Rühmad moodustatakse elektrooniliselt (nt. TeamUp, Õnneratas).
 2. Õpilased kasutavad enda nutiseadmeid, otsivad ja pildistavad koolimajas esemeid, mille nimetusi nad on õppinud (nt. 12 erinevat).
 3. Tehtud piltidest koostavad õpilased pildikollaaži (kollaažide vahendeid leiab Koolielu portaalist), mille võib üles panna õpetaja poolt loodud virtuaalseinale (nt Padlet).
 4. Pildikollaaži demonstreerivad õpilased klassis, paludes kaasõppijatel nimetada piltidel olevaid esemeid.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: “Vaba aeg”

Eesmärk: kinnistada õpitud sõnavara ja arendada õpilaste suulist väljendusoskust.

 1. Õpetaja valmistab ette sõnavara kordamismaterjali keskkonnas Quizlet.
 2. Õpilased laadivad enda nutiseadmesse Quizleti rakenduse ja harjutavad sõnavara erinevate tegevuste abil.
 3. Õpilased koostavad elektroonilise jutukese (nt. Utellstory, Tellagami, PuppetPals) enda vaba aja tegevuste kohta, kasutades õpitud sõnavara.
 4. Jutukesi jagatakse õpetajaga ning vaadatakse koos klassis.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Aimi Jõesalu (Põlva Põhikool), Juta-Tiia Mägi (Gustav Adolfi Gümnaasium), Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)