Matemaatika – gümnaasium

3. kursus VÕRRATUSED. TRIGONOMEETRIA I

Näide 1. Puu kõrguse määramine

TEGEVUSKAVA

 • Õpilased jagatakse rühmadesse.
 • Õpilased otsivad internetist ühe meetodi, kuidas mõõta puu (vm objekti) kõrgust.
 • Õpilased hindavad leitud info usaldusväärsust.
 • Iga rühm loob ühisdokumendi, kus kirjeldatakse valitud meetodit, tegevuste käiku ning mõõtmise läbiviimiseks vajalikke vahendeid.
 • Õpilased mõõdavad õues eelnevalt planeeritud tegevuste järgi vajalikud pikkused ning arvutavad puu kõrguse kasutades tarkvaraprogrammi abi (Wiris, WolframAlpha).
 • Õpilased hindavad vastuse vastavust reaalsusele (ühikud).
 • Järgmiseks määravad õpilased õues puu kõrguse nurgamõõtmise äpi abil.
 • Oletame, et puu lähedal asub ka üks hoone. Õpilased määravad kindlaks puu langetamiseks vajaliku ohutu piirkonna ja esitavad oma joonise GeoGebra abil (ring, millest on eraldatud sektor).
 • Õpilased vormistavad kokkuvõtte oma tööst ja tulemustest ning esitlevad klassis.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

7. kursus ARVJADAD

Näide 2: Lumehelbekese konstruktsioon

Näide fraktalist ehk joonest, mille väiksemad osad on sarnased originaalse kujundiga (von Koch snowflake).

ÕPILASE ÜLESANNE

 • Kasutades GeoGebrat, joonistage võrdkülgne kolmnurk küljepikkusega 1 ühik.
  * Mitmest sirglõigust see kolmnurk koosneb? Mis on kolmurga ümbermõõt? Mis on kolmnurga pindala?
 • Järgnevalt asendage esialgse kolmnurga iga külje keskmine kolmandik uue võrdkülgse kolmnurga kahe küljega, millede pikkused on võrdsed eemaldatud kolmandikuga.
 • Joonistage tekkinud täheke GeoGebra abil.
  * Mitmest sirglõigust see tähekene koosneb? Mis on ühe väikese sirglõigu pikkus? Mis on tähekese ümbermõõt? Mis on tähekese pindala?
 • Jätkake protsessi iterratiivselt, iga kord asendades eelmiste sirglõikude keskmised kolmandikud uue kolmnurga kahe küljega, mis on võrdsed eemaldatud osa pikkusega.
 • Pange kirja millise jada moodustavad lumehelbekese külgede pikkused ning külgede arvud igal etapil.
 • Leidke lumehelbekese ümbermõõt 10. sammul.
 • Vormistage kokkuvõte oma tööst ja tulemustest ning esitlege seda klassis.

Alternatiiv: Tehke programm, mis joonistab esimesed 10 lumehelbekest.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, * IV - 3.4. Programmeerimine)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

8. kursus EKSPONENT- JA LOGARITMFUNKTSIOON

Näide 3: Newton'i jahtumisseadus

ÕPILASE ÜLESANNE

 • Kook võeti 200°C ahjust, pandi lauale jahtuma ning koogi temperatuuri mõõdeti teatud ajavahemike tagant. Mõõtmistulemused on antud tabelis.

koogijahtumine

 • Kasutades sobivat tarkvara (nt GeoGebra) joonistage antud andmete põhjal koogi jahtumise graafik.
 • Leidke antud graafiku põhjal ligikaudne valem, mis kirjeldab koogi temperatuuri sõltuvust ajast.
 • Kui toa temperatuur on 20°C, leidke, mitme minuti pärast on kook jahtunud toatemperatuurini.
 • Leidke oma valemi põhjal koogi temperatuur toas kahe tunni pärast. Kui usutav on see vastus? Kas arvutiprogrammi poolt soovitatud funktsioon peegeldab tegelikkust?
 • Kehade jahtumine ei ole kirjeldatud lihtsa eksponentsiaalse valemiga, vaid nn Newtoni jahtumisseadusega.
 • Huvilistel otsida internetist Newton'i jahtumisseaduse valem ning tutvuda valemis esinevate muutujatega.
 • Võimalusel täpsustada koogi jahtumise valem ning korrata arvutusi.
 • Vormistage kokkuvõte oma tööst ja tulemustest ning esitlege seda klassis.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

13. kursus STEREOMEETRIA

Näide 4: Puitpõranda tugevus

ÕPILASE ÜLESANNE

 • Leidke Internetist erinevate puiduliikide Brinelli tugevuse indeksid.
 • Leidke internetist valem Brinelli kõvaduse leidmiseks ning tehke selgeks valemites esinevate muutujate tähistused ning mõisted.
 • Tuletage meelde (vajadusel leidke Internetist) sfääri segmendi pindala valem ning seostage see kuuli jälje pindalaga.
 • Tehke vastav joonis GeoGebra abil ning märkige joonisele vajalikud mõõdud.
 • Koostage ise ülesanne ja lahendage see arvutiprogrammi (nt WolframAlpha) abil.
 • Vormistage kokkuvõte oma tööst ja tulemustest ning esitlege seda klassis.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Näidete autorid: Laine Aluoja (Türi Põhikool), Terje Hõim (Tartu Ülikool), Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool), Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium)