Matemaatika – III kooliaste

7. klass

Näide 1: Protsent, Intress

Kas laen või kogumine?

TEGEVUSKAVA

 • Arvamuste kokku kogumine ühisdokumenti (nt http://piratepad.net/)
 • Õpilased otsivad oma unistuste nutitelefoni kohese väljaostmise hinna
 • Õpilased otsivad sellele seadmele kahe erineva järelmaksu  pakkuva firma tingimused
 • Õpilased koostavad leitud andmete põhjal tabelarvutustarkvara kasutades tabeli, kus on järgmised andmed: periood, kuumakse ja valem lõpliku maksesumma arvutamiseks
 • Õpilased teevad tabeli põhajal järelduse, milline ostustrateegia on kõige soodsam ja põhjendavad oma otsust
 • Tabeli põhjal erinevate protsentülesannete lahendamine  (näiteks intresside ja intresssimäära leidmine)
 • Arutelu laenudega seotud ohtude ja kulutuste kohta
Näide tabelist:
Perioodi pikkus

(kuudes)

6 12 24
Kuumakse

(eurodes)

12.25 8.25 5.25
Kokku makstud 73.5 99 126
Originaalhind 69.99 69.99 69.99
Erinevus 3.51 29.01 56.01


Lõiming eesti keelega, inglise keelega, töö- ja tehnoloogiaõpetusega, kunstiõpetusega

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 2: Astendamine

Astendamise drillimine sobivates keskkondades

TEGEVUSKAVA

 1. Õpilane drillib individuaalselt
 2. Miljonimäng

Digipädevuste osaoskused:

 • TURVALISUS (III - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

 8. klass

Näide 1: Sarnased kujundid

Puu kõrguse määramine

TEGEVUSKAVA

 • Õpilased jagatakse rühmadesse
 • Õpilased otsivad internetist ühe meetodi, kuidas mõõta puu (vm objekti) kõrgust
 • Hindavad leitud info usaldusväärsust
 • Iga rühm loob ühisdokumendi ja kirjeldab meetodi, tegevuste käigu ja vajalikud vahendid
 • Õpilased mõõdavad planeeritud tegevuste järgi vajalikud pikkused  ja arvutavad puu kõrguse
 • Õpilased hindavad vastuse vastavust reaalsusele (ühikud)
 • Mõõdavad puu kõrguse vastava äpi abil
 • * Võimalusel visualiseerivad mõlemad tulemused GeoGebras
 • Õpilased vormistavad kokkuvõtte oma tööst ja tulemustest ning esitlevad klassis, reflekteerivad oma tegevust seoses digivahendite kasutamisega

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, III - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

 Näide 2: Defineerimine

Varem õpitu meenutamine uue õppimiseks

TEGEVUSKAVA

Etteantud mõistete täpse definitsiooni või etteantud omadust kirjeldava teoreemi sõnastuse otsimine ja selle usaldusväärsuse hindamine, korrektne allikale viitamine.

Leitud definitsioonidest ja teoreemidest õppekaartide loomine veebipõhises keskkonnas (näiteks https://quizlet.com/, http://www.kubbu.com/).

Loodud materjali jagamine kaasõppijate ja õpetajaga veebipõhises keskkonnas (näiteks http://padlet.com).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, III - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

 9. klass

Näide 1: Ruutfunktsioon ja graafik

Õpilaste tegevused:

 • otsivad ümbritsevast keskkonnast või internetist paraboolikujulisi jooni ja teevad sellest objektist foto;
 • laevad tehtud foto GeoGebra keskkonda ja sisestavad ruutfunktsiooni valemi parabooli kujutamiseks joonisel;
 • muudavad valemit vastavalt fotol olevale kujundile;
 • salvestavad tulemuse pildina;
 • märgivad objekti asukoha kaardil (nt GoogleMaps);
 • avaldavad pildi koos kirjelduse ja kaardiga veebipõhisel plakatil (nt http://smore.com).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, III - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

 Näide 2: Taandatud ruutvõrrand

Taandatud ruutvõrrandi lahendamine
Õpilane drillib taandatud ruutvõrrandi lahendivalemi kasutamist:
http://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmgl51.htm

Digipädevuste osaoskused:

 • TURVALISUS (III - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUSE (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Laine Aluoja (Türi Põhikool), Terje Hõim (Tartu Ülikool), Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool), Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium)