Ühiskonnaõpetus – III kooliaste

9. klass

Näide: Rahvusvaheline fotovaatluse projekt 

Sõlmige rahvusvahline eTwinning koostöörojekt, mis kajastab kohaliku kogukonna positiivseid ja negatiivseid külgi erinevates ühiskonna valdkondades. Jaotage gruppides ära nt järgmised teemad: haridus, tervishoid, sportimisvõimalused, kinnisvara, poliitika, ettevõtlus, meelelahutus, noorte võimalused, puudega inimese võimalused jne. Vormistage tulemus fotovaatlusena - see tähendab, et proovite valdkondade lõikes kaardistada teemad ning tabada nendes postiivseid ja negatiivseid ilminguid pildile (nt mahajäetud ja räämas spordiväljak, prügi metsa all, meelelahutusasutuste mitmekesisus jne). Tulemused saab vormistada vabalt valitud vahendiga (nt slaidid, ajaveeb, fotojutustus vm). Projekti rahvusvahelise mõõtme raames saab erinevaid ühiskondi sellisel moel omavahel võrrelda ja analüüsida (regionaalpoliitika, jõukuse, kodaninkkonna aktiivsuse jpm mõju kogukonnale). Projektihalduskeskkonnana võib kasutada TwinSpace’i, ajaveebi, Facebooki gruppi vm sobivat keskkonda.

Digipädevuste osaoskused

  • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
  • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
  • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
  • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, III - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)