Ühiskonnaõpetus – gümnaasium

12. klass

Näide: Mõistekaart Eesti seotusest rahvusvaheliste organisatsioonidega

Kaardistage grupitööna Eesti osalus ja roll erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. Kaardistuseks saab kasutada nt vitruaalset mõttekaarti või interaktiivset tahvlit. Gruppide ülesandeks on virtuaalses koosloomises välja tuua Eestiga seotud rahvusvahelised organisatsioonid, lisada organisatsiooni asutamisandmed, liikmeskond, koduleht, Eesti liitumisega seotud info ja organisatsiooni toimimise olulisemad põhimõtted ning koostöövõimalused. Töö tulemusena paistab Eesti seotus erinevate organisatsioonidega ning nende mõju meie välis- ja sisepoliitikale.

Õpilase digipädevuste osaoskused

  • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
  • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
  • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näite autor: Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium)