Bioloogia – gümnaasium

I kursus

Näide 1

TEEMA: Organismide koostis

 1. Õpilased otsivad Youtube’st vm video, mis tutvustab mõnda biomolekulide aineklassi (sahhariidid, lipiidid, valgud, nukleiinhapped), demonstreerib nendega teostatavaid katseid või animeerib kulgevaid reaktsioone.
 2. Õpilased loovad konto videotestide loomise, video interaktiivseks muutmist võimaldavasse keskkonda: http://koolielu.ee/tools/?tag=video (nt Zaption, http://koolielu.ee/tools/read/479806) ning laevad leitud video sinna üles.
 3. Õpilaste ülesandeks on lisada videole selgitavaid lühitekste (eriti vajalik võõrkeelse video puhul), pilte, enesekontrolli küsimusi.
 4. Järgmiseks ülesandeks võib jääda teiste õpilaste täiendatud õppevideo vaatamine, sinna integreeritud küsimustele vastamine ja/või vastavate täienduste sobivuse ja korrektsuse arvustamine.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2

TEEMA: Rakkude mitmekesisus

Idee autor: Tiina Järv, Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktikant Tartu Tamme Gümnaasiumis 2015/2016.

Ülesandeks on koondada info mõnest vähemtuntud mikroobide poolt põhjustatud haigusest ning koostada selle kohta koomiks (nt Bitstrips, https://www.bitstrips.com/pageone/, kasutatav ka nutitelefonis). Koomiksi loomise reeglid võivad olla järgmised:

 1. Valige üks bakteriaalne nakkushaigus, mida pole tundides käsitletud (nt          http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkushaigused-a-ue/a.html)
 2. Iga haiguse puhul kajastage koomiksis alljärgnevat:
 • Haiguse levimisviis (kuidas haigusesse nakatutakse)
 • Peiteperiood
 • Haigusnähud. Milliseid organeid haigus enim mõjutab?
 • Haiguse ennetamise võimalused
 • Ravi võimalused.

    3. Mõelge välja lühike lugu valitud bakteriaalse haiguse kohta, mida oleks võimalik
        koomiksina esitada, kasutades selleks  https://www.bitstrips.com/pageone/ võimalusi.

 • Koomiksi pealkirjaks kirjutage haiguse nimi.
 • Koomiks peab sisaldama punktis 2 toodud teemasid.
 • Koomiks võiks ära mahtuda ühele A4 lehele (The Story Strip).
 • Ülesandele võib läheneda maitseka huumoriga, aga info haiguse kohta peab sisuliselt tõene olema.
 • Enne lingi saatmist klikkige kindlasti “Publish” nuppu.

4. Lingid koomiksile esitada digitaalselt (nt veebitahvlil), kaaskirja lisada kindlasti koostajate nimed.

5. Järgnevaks ülesandeks võib olla sisuliselt informatiivseima ja disainilt lihvituima koomiksi valimine. Parima selgitamiseks võib kasutada hääletamiskeskkondi (nt Riddle, http://koolielu.ee/tools/read/466991).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

II kursus

Näide 3

TEEMA: Enesekontrolli testide koostamine gümnaasiumibioloogia II kursuse teemal

Õpilased loovad virtuaalsed enesekontrolli testid ning lahendavad teiste koostatud teste individuaalselt või õpetaja juhendamisel klassis koos. Virtuaalseid teste saab luua järgmiste vahenditega: Socrative (http://koolielu.ee/tools/read/201579), Kahoot (http://koolielu.ee/tools/read/349995), Quizizz (http://koolielu.ee/tools/read/481725), Pinnion (pinnion.com), LearningApps (http://koolielu.ee/tools/read/149438) jt.

Kui küsimusi/teste koostatakse rühmades ja koduse tööna, võib õpilastele suhtluseks soovitada Facebook’i vm sotsiaalmeedia kommuni loomist, Skype grupikõnet, Google Hangout’i jt.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (IV - 4.4. Keskkonna kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

III kursus

Näide 4

TEEMA: Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid

Õpilasrühmade ülesandeks on animeeritud video loomine molekulaarbioloogilisest põhiprotsessist - replikatsioon, transkriptsioon ja translatsioon. Selleks mõeldakse välja protsessis osalevate molekulide kujutamise viis (nt paberist väljalõiked, kokkulepitud ja animatsioonil hiljem sõnaliselt viidatavad esemed jms), videostsenaarium, sh korrektne edastatav ainealane sisu.

Animeeritud video võib luua vastavate nutirakenduste abil (nt: iMotion HD, http://koolielu.ee/tools/read/227185) või pildistades palju järjestikuseid olukordi molekulide asendis, hilisema liikumisefekti saavutamiseks veebipõhise rakenduse abil (nt Moovly, https://www.moovly.com/en/login). Valminud ja avalikustatud (jagatud) animatsioonide lingid kogutakse hilisemaks retsenseerimiseks ja ainealase sisu õppimiseks näiteks lingikogusse Delicious (http://delicious.com/).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

IV kursus

Näide 5

TEEMA: Keskkonnakaitse, keskkonnamürgid ja elusorganismide tervis

Näite autorid: Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium), Kaido Reivelt (Tartu Ülikool), Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium), Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Ainetelõiming

 • Keemia: Anorgaanilised ained: metallid ja mittemetallid (ained keskkonnas)
 • Füüsika: Tuumafüüsika. Tuumafüüska rakendusi
 • Geograafia: Keskkond ja jätkusuutlik areng
 1. Töö aluseks on infoallikas teatud keskkonnaprobleemi kohta (artikkel, andmebaas, uurimistöö kokkuvõte jm). Infoallikate näited:
 1. Õpilased loovad infograafika (nt Canva, https://www.canva.com) valitud teabeallika põhjal probleemi kokkuvõtvaks, mitmekülgseks ja illustreeritud käsitlemiseks.
 2. Loodud infograafika alusel koostatakse virtuaalne näitus, näiteks pildipankades (Flickr, Picasa jt).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autor: Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium