Kehaline kasvatus – I kooliaste

1.-3. klass

Näide 1

Teema: (Kujund)liikumise salvestamine, analüüsimine  ja üleslaadimine

Õpetaja näitab ette lihtsa liikumisjoonise, mille õpilased  läbivad rühmatööna võimalikult perfektselt. Filmitakse staatilise kaameraga või kasutatakse vabastatud õpilase abi näiteks nutitelefoniga. Õpilased analüüsivad filmitut ja leiavad iseseisvalt vigu. Rühmad kordavad filmimist ja analüüsi, kuni ülesanne on rivi-ja korraharjutuse nõuetekohaselt täidetud. Filmitud videod laetakse üles nt Youtube privaatkanalisse või mõnda muusse privaatsesse videokanalisse.

Liikumisjoonis valida vastavalt õpilaste võimetele, näiteks:

 • 1. klass - sirgjooneliselt liikumine
 • 2. klass - nelinurkselt liikumine
 • 3. klass - teona liikumine või pöörded paigal

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2

Teema: GPS kunst

Õpetajal ja/või õpilastel on nutitelefonis liikumistrajektoori salvestav äpp, nt Endomondo (artikkel  Koolielus http://koolielu.ee/info/readnews/468573/nadala-app-endomondo). Liikumisest tekkinud trajektoor prinditakse veebipõhise Endomondo keskkonna kaudu kõikidele õpilastele välja ja tekkinud kujutist ära kasutades joonistatakse kunstiõpetuse tunnis või kodus (sporditeemaline) pilt.

 • 1. klass, lõiming kunstiõpetusega. Õpetajaga koos läbitakse ca 1 km distantsil lihtne kujund nt (staadioni)ovaal või nelinurk ning joonistatakse pilt.
 • 2. klass, lõiming kunstiõpetusega. Õpetaja prindib õpilastele kooliümbruse kaardi ja üheskoos joonistatakse planeeritav trajektoor kaardile ning läbitakse see.
 • 3. klass, lõiming matemaatikaga.

Teeb õpetaja poolt ette antud lihtsa objekti (objekt peaks olema moodustatud sirgjoontest) paberil. Kõiki mõõte korrutatakse õpetaja poolt öeldud  kindla korrutisega, mis annab reaalse distantsi mõõtmed. Üheskoos läbitakse tekkinud distants.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine, I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 3

Teema: Lemmik muusikapala

1. klass, lõiming muusikaõpetusega. Vajalik on interneti juurdepääsu võimaldav nutiseade. Igal tunnil otsib üks õpilane internetist, nt youtube-st üles oma lemmik muusikapala ja valitud muusika saatel plaksutatakse ühiselt rütmi või sooritatakse võimlemisharjutusi.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine
  I - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Autorid: Jaanika Rändla (Gustav Adolfi Gümnaasium), Raul Rändla (Haabersti Vene Gümnaasium)