Kirjandus – II kooliaste

Näidis 1

Teema: teksti mõistmine, jutustamine

Pealkiri: “Koomiksi loomine loetud raamatu põhjal ning jutustamine”

Üldine kirjeldus: Õpilased koostavad loetud raamatu põhjal vähemalt seitsmest pildist koosneva koomiksi ning jutustavad selle põhjal.

Ülesanded:

 1. Õpilased jagunevad rühmadesse.
 2. Rühmad valivad loetud raamatust sündmuse ja valivad sobivad tekstid koomiksi loomiseks.
 3. Õpilased loovad veebipõhist keskkonda kasutades ühest raamatu sündmusest koomiksi.
 4. Rühmad jutustavad (teise rühma) loodud koomiksi põhjal sellest sündmusest.
 5. Teised rühmad annavad hinnangu nii koomiksile kui ka jutustamisele hindamismudeli põhjal.

Valik koomiksi loomise vahendeid leiab Koolielu portaalist: http://koolielu.ee/tools/?tag=koomiks

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidis 2

Teema: teksti analüüs, tõlgendamine ja mõistmine

Pealkiri: “Fotoromaani loomine loetud raamatu põhjal”

Üldine kirjeldus: Õpilased koostavad loetud raamatu põhjal fotoromaani

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse.
 2. Rühmad valivad raamatust sündmuse, mille põhjal fotoromaani koostada.
 3. Rühm valib osatäitjad ja stseenid.
 4. Rühm teeb fotod ning lisab sobiva töövahendiga tekstid.
 5. Fotoromaan laetakse õppekeskkonda (näit Moodle, Drive vm veebipõhine keskkond).
 6. Fotoromaanide esitlused toimuvad klassis, kus õpilased annavad tehtud töö kohta hinnangu.

Võimalused. Fotoromaani loomiseks võib kasutada nii esitlustarkvara (nõit PowerPoint või Impress) kui ka mõnd veebipõhist vahendit. Vanemate õpilaste puhul võib fotoromaani asemel lasta koostada lühivideo.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 3

Teema: Lugemine, teksti mõistmine

Pealkiri: “Teksti (luuletuse) illustreerimine”

Üldine kirjeldus: Õpilased loevad valitud jutu või luuletuse ning illustreerivad selle.

Ülesanded:

 1. Õpetaja valib sobiva teksti või luuletuse ning jagab õpilastele.
 2. Õpilane joonistab tekstile illustratsiooni.
 3. llustratsioonidest koostatakse veebinäitus.
 4. Õpilased loevad klassis teksti ette ning samal ajal saab ekraanilt jälgida loodud illustratsioone.

Võimalused.

Õpilastel on võimalik valida väga erinevate keskkondade vahel või joonistada pilt näiteks geomeetrilistest kujunditest. Joonistuskeskkonnad: http://koolielu.ee/tools/?tag=joonistamine

Võib jagada tekstid rühmadele ning iga liige illustreerib ühe lõigu. Kunstitunnis on võimalik analüüsida illustratsioone.

Digipädevuste osaoskused:

 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 4

Teema: Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

Pealkiri: “Loetud raamatu põhjal esitluse koostamine”

Üldine kirjeldus: Õpilased koostavad esitluse loetud raamatu kohta.

Ülesanded:

 1. Õpilased koostavad esitluse loetud raamatu kohta.
 2. Esitlus peab sisaldama järgmisi slaide:
  • tiitelslaid - raamatu pealkiri, esitluse autor, aasta
  • raamatu autor, pealkiri, esikaane pilt
  • tegevusaeg ja -koht, illustratsioon
  • peategelane, olulisemad kõrvaltegelased ning nende lühiiseloomustus
  • põhisündmused skeemina (ideekaart)
  • miks meeldis või ei meeldinud

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näidis 5

Teema: lugemine

Pealkiri: “Luuletuse esitamine peast”

Üldine kirjeldus: Õpilased loevad luuletusi videosse.

Ülesanded:

 1. Õpilased või õpetajad valivad teemaga seotud luuletuse.
 2. Õpilased jagatakse rühmadesse.
 3. Iga rühm filmib (kaamera või telefoniga) kõikide rühmaliikmete loetud luuletusi.
 4. Rühm analüüsib ja valib välja parima.
 5. Iga rühm kirjeldab klassile oma tööprotsessi ning näitab valitud videot.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 6

Teema: Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

Pealkiri: “Elulookirjelduse (CV) kirjutamine loetud raamatu tegelase kohta”

Üldine kirjeldus: õpilased kirjutavad rühmatööna CV ühe tegelase kohta

Ülesanded:

 1. Õpetaja jagab õpilased loetud raamatu lemmiktegelase põhjal paaridesse.
 2. Iga paar kirjutab oma lemmiktegelase kohta CV tekstidokumenti (nt. Word, Writer).
 3. CV saadetakse manusena õpetaja e-posti aadressile.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidisülesannete autor: Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkool), 2016