Eesti keel – III kooliaste

Näidis 1: Nõuetekohase e-kirja koostamine ja vastastikune kommenteerimine

Teema: suuline ja kirjalik suhtlus

Üldine kirjeldus: õpilased kirjutavad asjakohase e-kirja ja kommenteerivad/hindavad e-kirju õigekirja ning stiili seisukohast.

Ülesanded:

 1. Kirjuta oma klassi nimel e-kiri, et kutsuda sõber kohtumisele kirjanikuga. Üritusel on plaanis rääkida autori loomingust.
 2. Kiri peab äratama tähelepanu, olema viisakas ja piisava pikkusega; sisaldama täpsete andmetega kutset; andma teada, mida kohtumisõhtule tulijalt üritusel oodatakse.
 3. Kujunda kohtumisõhtu plakat vabalt valitud programmiga (nt MS Word) kohtumisõhtu kohta kirjanikuga.
  1. Plakatit koostades mõtle, missuguse kirjanikuga kohtumisõhtu tuleb ning missuguseid andmeid peab plakat sisaldama. (Õpilane võiks veebist leida näiteplakateid ja sealt eeskuju võtta, aga üldiselt on ülesande põhimõte selline, et õpetaja ei ütle ette punkte, mida tuleb teha).
  2. Lisa plakatile ka fotosid, illustratsioone. NB! Fotodele, illustratsioonidele tuleb viidata!
 4. Uuri autoriteetsetest keeleallikatest (nt http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=11), mis on üte ja millised on selle kirjavahemärgid.
 5. Vaata ja kuula e-kirja koostamise videot aadressil https://youtu.be/Rz99P0HeuVQ.  
 6. Koosta korrektne e-kiri, lisa e-kirjale manusena kujundatud plakat (info + illustratsioonid) kohtumisõhtu kohta ja saada sõbrale.
 7. Järgmises tunnis hindab/kommenteerib hindamismudeli põhjal talle saadetud e-kirja.
  1. Õpilane kopeerib talle saadetud e-kirja hindamismudeli, lisab sinna punktid ning saadab selle tagasi õpilasele ning edastab ühtlasi ka õpetajale.
  2. Kui õpilane võtab hindamisel punkte alla, peab ta seda ka põhjendama, lisades tagasiside e-kirja.

E-kirja hindamismudel:

Kirja vormistamine:

 • Kirja teemarida asjakohane ja läbipaistev, kuid mitte liiga pikk - 1p
 • kutses ilmneb kirjaniku täisnimi - 1p
 • Kompositsioon: kirjal on tervitus ja pöördumine - 1p
 • põhitekst - 1p
 • meeldetuletus, mida kirja saajalt oodatakse - 1p
 • lõpetus - 1p
 • kirjutaja täisnimi - 1p

Kirja põhiosa:

 • kutse vorm - 1p
 • ürituse lühike tutvustus - 1p
 • viitamine kirjaniku teostele ja tema kutsumise põhjustele - 1p

Stiil

 • tekstile sobiv, neutraalne - 1p
 • Õigekeelsus - 2p

NB! Iga viga võtab 0,5 punkti maha.

Manuses oleva teate hindamine:

Teates on

 • ürituse nimi 1p
 • toimumise aeg ja koht 1p
 • ürituse lühike tutvustus 1p

Stiil

 • kujundus pilkupüüdev 1p
 • info kergesti leitav 1p
 • õigekeelsus 1p

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLEMINE (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega; III - 2.2. Info ja sisu jagamine; III - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis; III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome; III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näidis 2: Uudisloo põhjal graafiku loomine

Teema: teksti vastuvõtt ja tekstiloome

Üldine kirjeldus: õpilased otsivad teemakohast infot ning koostavad artiklis olevate andmete põhjal teabegraafiku.

Ülesanded:

 1. Õpilased tutvuvad näidisülesandega info esitamise ja graafilise kujutamise kohta (http://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/teabetekst/uurimus/teksti-vastuvott-e/ulesanne-4/).
 2. Õpilane leiab veebist Eesti Kirjastuste Liidu kahe viimase aasta menukite edetabelid kirjandusliikide järgi (laste-, tarbe- ja ilukirjandus ning biograafiad).
 3. Õpilane koostab info põhjal võrdleva joonise/diagrammi ja vormistab selle korrektselt.
 4. Õpilane analüüsib aasta jooksul toimunud muutusi, kasutades teadusstiili (ülevaade teaduskeelest http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17494/9789949116874.pdf peatükk 8).
 5. Õpilane kirjutab andmetele tuginedes uudisnupu.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine; III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome; III - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näidis 3: Tarbetekstide koostamine ja isikuandmete avaldamine veebis

Teema: Tekstiloome, õigekeelsus ja keelehoole, teksti vastuvõtt

Üldine kirjeldus: õpilased hindavad sotsiaalmeedias pilte erinevatest vaatepunktidest, koostavad CV ning tunnis viiakse läbi näidistööintervjuud.

Ülesanded:

 1. Õpilased otsivad vabalt valitud sotsiaalmeedia kanalist (Facebook, Instagram või muu, kus õpilasel kasutaja on) ühe pildi ja uurivad, missugust infot see inimese kohta annab. Õpilased kirjeldavad pilti 3 vaatepunktist:
  1. selle inimese sõbrana;
  2. täiesti võõrana;
  3. tööandjana.
 1. Õpilastele antakse abistavad küsimused kirjeldamiseks:
  1. Keda/mida pildil kujutatakse? Nimeta isikud, objektid!
  2. Nimeta 2-3 mõtet, mida kujutatu põhjal järeldasid!
  3. Missugust meeleolu pildiga edastatakse? Millega seda  meeleolu edasi antakse?
  4. Missugust infot inimene sotsiaalmeedias oleva pildiga endast avaldab?
  5. Kas see võib olla talle tulevikus kasulik ja/või kahjulik? Põhjenda!
 1. Õpilane tutvub CV, avalduse ja motivatsioonikirja näidistega (CV näidis http://www.cvkeskus.ee/, https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/cv-ja-avaldus, avalduse näidis http://www.kuidas.ee/135/kuidas-kirjutada-avaldust, motivatsioonikirja näidis http://www.cv.ee/content/index.php?id=475&gr=1).   
 2. Õpilane leiab CV Keskusest ühe töökuulutuse ja koostab sellest lähtuvalt CV, motivatsioonikirja ja avalduse.
 3. Õpilane, kes on tööle kandideerija, saadab CV nn tööandjale (grupiliikmetele) tutvumiseks/tööle kandideerimiseks.
 4. Tööandja saadab vastuskirja tööle kandideerijale.  
 5. Tunnis mängitakse gruppides läbi tööintervjuud. http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_39._Projektit%C3%B6%C3%B6. “Töö kiidab tegijat”

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (III - 2.5. Netikett; III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näidis 4: Kodulooline lühifilm

Teema: tekstiloome, õigekeelsus ja keelehoole, teksti vastuvõtt

Üldine kirjeldus: õpilased leiavad rühmades kultuurimatka käigus erinevaid oma kodu juures olevaid kultuuriobjekte, uurivad neid ning koostavad lõpuks lühifilmi.

Ülesanded:

 1. Klassis moodustatakse õpilastest rühmad (nt TeamUp). Mingid juhendid ka või.
 2. Õpilased teevad ühisdokumendi kodukoha kultuuriloolistest objektidest.
 3. Rühmad koostavad käskivas kõneviisis reisimarsruudi juhendi alguspunktiga koolist.
 4. Õpilased jaotavad teemad/objektid gruppide vahel ja lähevad kultuurimatkale koostatud juhendi järgi.
 5. Õpilased tutvuvad erinevate kultuurisaadete ülesehituse ja sisuga, nt http://etv.err.ee/l/meelelahutus/reisile_minuga.  
 6. Iga grupp teeb lühifilmi kultuurisaate formaadis.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine; III - 2.3. kodanikuaktiivsus veebis; III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 5: Küsitlus digivahendite mõjust tervisele

Teema: tekstiloome, teksti vastuvõtt, õigekeelsus ja keelehoole

Üldine kirjeldus: õpilased koostavad arvuti kasutamise kohta küsimustiku ning viivad läbi küsitluse, mille põhjal koostavad esitluse.

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse.
 2. Õpilased tutvuvad internetimaterjalidega digivahendite mõjust tervisele (näiteks http://www.kuidas.ee/444/kuidas-arvutiga-tootades-silmi-ja-tervist-hoida).
 3. Rühmatööna koostatakse küsimustik (nt Google Form, Strawpoll, Riddle vms) õpilaste teadlikkusest digivahenditega seotud ohtudest.
 4. Õpilased viivad eakaaslaste hulgas läbi küsitluse.  
 5. Koosta soovitus/kokkuvõte/esitlus, kuidas vähendada digivahendite kahjustavat mõju.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine; III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis; III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (III - 4.3. Tervise kaitsmine)

Näidis 6: Kokku- ja lahkukirjutamine

Teema: õigekeel ja keelehoole

Üldine kirjeldus: iga rühm otsib oma alateema kohta infot ja vormistab selle lõpuks ühisesse keskkonda.

Ülesanded:

 1. Õpilased töötavad väikestest rühmades.
 2. Õpilased otsivad veebist infot kokku- ja lahkukirjutamise alateemade kohta.
 3. Kogutud info koondatakse ühisesse keskkonda (nt Google Docs, Padlet, blogi vms) Näide: tüüpsõna - reegel - lisanäiteid - vormistati tabelina.
 4. Lõpuks valmib ühistööna kokku- ja lahkukirjutamise õppematerjal.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; III - 1.2. Info hindamine; III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidisülesannete autorid: Jane Markus (Gustav Adolfi Gümnaasium), Erika Rummel (Viljandi Gümnaasium), Ülle Salumäe (Gustav Adolfi Gümnaasium)