Muusika – II kooliaste

4.-6. klass

Näide 1. Plakat “Minu bändi kontsert”

Märksõnad:
Muusika - muusikastiilid (popmuusika), pilliliigid
IKT - pilditöötlus, pildifaili tüübid, failisuurus, failitüübi muutmine.

Lõiming kunstiõpetusega

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. leiab vaba kasutusega veebialbumitest (Pixabay.com, Wikimedia Commons jt.) pilte, mida kasutada A3 suurusega plakati kujundamisel;
 2. valib õige suuruse (tihedusega) pildi, mis oleks sobiv A3 suuruses pildile;
 3. kujundab vabavaralisi kujundusprogramme (MS Paint, paint.net, GIMP, Pixlr.com jt) kasutades väljamõeldud bändi kontserdi plakati, millel on ära toodud bändi nimi, viljeldav muusikastiil, kontserdi kuupäev ja koht. Plakatil on väikeses kirjas loetav ka selle kujundaja nimi.

Plakatid trükitakse paberkandjale ja esitletakse näitusel “Minu bändi plakat”.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2. Veebileht “Minu lemmikmuusika”

Märksõnad: veebileht, vistutamine/embedimine, infootsing, autoriõigus

Weebly keskkonnas veebilehe “Minu lemmikmuusika” loomine. Kestus vähemalt 2 tundi - esimene kulub konto loomiseks ja keskkonna kasutama õppimiseks, teine sisuloomeks.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. loob konto veebikeskkonnas Weebly.com;
 2. loob veebilehe (või digitaalse arengumapi), selles omakorda alamlehe “Minu lemmikmuusika”;
 3. leiab veebikeskkonnast Youtube.com meeldiva muusikapala ja vistutab/embedib selle õigeid tööriistu kasutades lehele (Youtube´s kasutusel väljend “manusta”). Vajadusel muudab video suurust, kasutades selleks koodis sisalduvaid suurusmõõte;
 4. lisab õigeid tööriistu kasutades loo pealkirja ja autori nime. Samal viisil jätkates võib lehele lisada lugematul hulgal lemmikmuusikat seda õigesti vormistades;
 5. lisab vistutamise teel lehe alumisse serva ka õige litsentsi veebilehelt Creativecommons.org/licenses.

Märkus: iseenda delikaatseid- ja muid isikuandmeid õpilane veebilehele soovitavalt ei lisa.

Õpetaja poolt hallatava keskkonnana saab kasutada ka varianti Weebly for Education.

Edasiarendused:

 • Leht “Pillid”, kasutades muusikainstrumentide pilte vabaks kasutamiseks mõeldud veebialbumitest (Pixabay.com, Wikimedia Commons), neile korrektselt viidates.
 • Leht “Koostöö”: kasutades Padlet-keskkonnas ühistööna loodud “tahvlit” ükskõik millisel muusikalisel teemal (nt. “Minu lemmikmuusika” / konkreetse helilooja looming / konkreetse ajastu või stiili muusika), vistutades selle Weebly lehele koos autorite nimedega ja Creative Commons litsentsiga.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 3. Helistikutest

Veebipõhise interaktiivse testi koostamine õpilase poolt helistike võtmemärkide kinnistamiseks.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. kirjutab noodigraafikaprogrammi (Noteflight, FinaleNotePad) kasutades kuue helistiku (C duur, a-moll, G-duur, e-moll, F-duur, e-moll) noodirea alguse: viiulivõti koos helistiku võtmemärkidega, lisades helistiku esimese ja viimase noodi;
 2. teeb nendest ekraanipildi ja korrigeerib (kärbib) lihtsa pilditöötlusprogrammiga (MS Paint, pixlr.com) õigesse formaati;
 3. loob lihtsa sobitustesti (sobivad näiteks keskkonnad Learningapps.org, Cram.com), mille ülesandeks viia võtmemärkidega viiulivõti kokku õige helistiku nimega.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 4. Regilaulu loomine ühistööna (idee autor Liivi Urbel)

Märksõnad: Muusika - Eesti rahvamuusika, regilaul. IKT - ühisdokument.

Lõiming eesti keele ja kirjandusega

Töö toimub väikestes gruppides (2-4 õpilast). Õpetaja loob ja jagab õpilastele või õpilased loovad ja jagavad õpetajale ühisdokumendi põhja.

Tegevuskäik. Õpilased:

 1. loovad olemasoleva laulu eeskujul lugu jutustava regilaulu, st rütmimuster, taktimõõt ja viis on õpetaja poolt ette antud. Keerulisema variandi puhul võib viisi ja rütmi ka mitme erineva hulgast valida või ise uue luua;
 2. lisavad kindlasti laulule pealkirja ja autorite nimed.
 3. Iga rühm või selle esindaja kannavad oma laulu klassis ette ja salvestavad andmekandjale.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 5. Eesti heliloojad (idee autor Iveta Jürisson)

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. valib Eesti helilooja, kelle kohta kogub internetist infot, seda kriitiliselt hinnates;
 2. koostab leitud info põhjal märksõnadega esitluse (MS Powerpoint, vm programm, mis võimaldab helifaili lisada), lisab esitlusele internetist leitud asjakohaseid fotosid;
 3. leiab keskkonnast Youtube.com vähemalt ühe selle helilooja heliteose, konverdib selle sobiva veebikeskkonna abil helifailiks. Lisab helifaili esitlusele;
 4. lisab esitlusele kasutatud allikate loetelu.
 5. teeb esitluse abil klassis heliloojast lühikese ettekande koos muusika kuulamisega.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 6. Mitmehäälne telefonihelin

Märksõnad: muusika - partituur, mitmehäälsus, omalooming, pilliliigid;
IKT - helifailitüübid, noodigraafika

Programm: kasutusel vabavaralised noodigraafikaprogrammid; näiteks Noteflight.com, Finale NotePad

Lõiming inglise keelega

Õpilane loob ja noodistab omaloomingulise mitmehäälse lühikese muusikapala, mis sobib telefonihelinaks.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. loob noodigraafikaprogrammi (Noteflight, Finale NotePad vm) kasutades mitmehäälse vähese taktide arvuga partituuri, kokku nt 4 - 8 takti,
 2. määrab (õpetaja poolt ette antud või vabalt valitud) muusikainstrumendid (näiteks keelpillikvarteti koosseis), helistiku, taktimõõdu ja tempo.
 3. lisab pealkirja ja alapealkirja (telefonihelin), autori (enda) nime. Lisab partituurile Creative Commons litsentsi.
 4. salvestab (ekspordib) loodud pala helifailiks. Seejärel selgitab välja oma mobiiltelefoni helinana kasutatava helifaili tüübi. Internetiotsingut kasutades selgitab välja viisi, kuidas olemasoleva helifaili formaati muuta. Teostab helifaili ekspordi ja installib valmis helina oma telefoni.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Näide 7. Mobiiliklaver (idee autor Liivi Urbel)

Teema: helistik, C-duur, sissejuhatus pilliõpesse.

Mõisted: muusikalised väljendusvahendid, meetrum/beat, kolmkõla, akord, akordimärgid, toonika, helisalvestus, helifail.

Ülesande täitmise eelduseks on kas isiklik või kooli poolt antud nutivahend, millesse on installeeritud salvestusvõimalusega virtuaalse klaverklaviatuuri äpp. Vajadusel on kasutusel ka kõrvaklapid.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. Leiab klahvistikul C-duur helirea astmed (7+1 nooti).
 2. Loob 2/4 taktimõõdus ja C-duuris 4-taktilise meloodia (teema), kasutades leitud noote ja talle tuntud rütmivorme. Kasutusel on kolmkõlanoodid ja meloodia lõpeb toonikasse.
 3. Harjutab selle selgeks, salvestab.

Edasiarendus I: meloodiat võib pikendada, kasutades välja kirjutatud ja välja kirjutamata kordusi, varieerimist ja muid lihtsamaid kompositsioonivõtteid.

Edasiarendus II: klaveribänd paaristööna, kus õpilane:

 1. Leiab endale ansamblikaaslase.
 2. Harjutab koos ansamblipartneriga, kumbki mängib oma lühikest teemat. Analüüsitakse meloodiate kokkukõlamist, vajadusel tehakse korrektiive.
 3. Salvestab koostöö tulemuse

Edasiarendus III:

 1. Kolme- nelja- ja rohkemaliikmeline bänd.
 2. Koos ja üksi (Solo ja tutti) vaheldumisi mängimine (Concerto Grosso).
 3. Alteratsiooni mõiste sisse toomine, mustade klahvide kasutamine.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näide 8. Virtuaalne trummiring (idee autor Liivi Urbel)

Märksõnad: pillimäng, rütmitunnetus, koosmusitseerimine, üksteisetunnetus, groove, dünaamika (forte, piano).

Tegevuskäik

 1. Õpilastel on kasutusel nutivahendid, millesse on installeeritud löökpille simuleerivad äpid (djembe, cajon, darbouka). Soovitavalt on tegemist kahe käega mängitavate löökpillidega. Õpetaja kasutab pärislöökpilli, virtuaalset löökpilli või muud rütmi tekitamise vahendit.
 2. Õpilased istuvad ringis, nende käsutuses on erinevad “löökpillid”. Õpetaja mängib/plaksutab ees, õpilased imiteerivad.
 3. Alguses on kasutusel lihtsad, lühikesed (neljalöögilised) rütmimustrid, mis lähevad järjest keerulisemateks ja pikemateks.

Edasiarendusena jagatakse rühm kaheks

 1. Rühmad mängivad erinevaid rütme
 2. Üks rühm mängib, teine kuulab
 3. Improvisatsiooniring: rühm mängib taustal vaikselt (piano), üks mängijaist soleerib valjusti (forte).

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)

6.klass

Näide: Projekt “Põhjamaa”

Kestus: umbes 4 ainetundi, lisaks kodune töö. Digivahendeid kasutatakse ainetunnis erinevate muusikategevuste lisana.

Märksõnad: Muusika: Metronoom, meetrum, päis, allalaadimine, üleslaadimine, helistik

IKT: allalaadimine, üleslaadimine, failitüübid (helifail wav, mp3; pildifailid pdf, jpg; esitlusfail pptx)

Lõiming: Inglise keel, eesti keel, kirjandus, ajalugu, kehaline kasvatus, loodusõpetus, matemaatika, kunstiõpetus.

Projekti eesmärk: Ülo Vinteri laulu "Põhjamaa" näite varal erinevate digi- ja muusikaõpetuse pädevuste koos õpetamine.

I etapp. Projekti tutvustamine: Projekti tulem on paaristööna valminud esitlus näiteks programmiga MS PowerPoint või Google esitlus. Valmis esitlus sisaldab: Pealkirja, infot ja pilte laulu autorite kohta, nooti pildifailina, helifailina, võrdlustabelit.

Sissejuhatus/eeltöö (ümberpööratud klassiruum, aktiivõpe): Iseseisev töö paaristööna.

Õpilased otsivad internetist infot kooriliik, orkestriliik, laulupidude traditsioon. Tantsupidu, tantsurühmade liigid. Lisaks toimub teabe otsing laulu kohta (metaandmed): pealkiri, sõnade autor, muusika autor, alapealkiri (täpsustus, nö allikas, muusikalist “Põhjamaa”). Muusikal, lavamuusikažanrid. Eesti kultuuritegelased Ülo Vinter, Enn Vetemaa.

II etapp. Tunnis laulu õppimine (esimene salm) ekraanile kuvatuna või laulikust

III etapp. Noodigraafika (individuaaltöö). “Laul Põhjamaast” noodistamine

 1. Uue noodifaili loomine vabavaralise noodigraafikaprogrammiga (näiteks Noteflight või Finale Notepad).
 2. Noodi vormistamine - pealkiri, viisi autor, sõnade autor, täpsustav alapealkiri, tempo määramine, helistiku määramine (F-duur), dünaamikamärgi lisamine noodi päisesse ja hiljem noodi sisse.
 3. Taktimõõdu, helistiku määramine, nootide sisestamine, teksti lisamine noodile - suurtäht, väiketäht (lõiming eesti keelega).
 4. Noodifaili pdf-formaati salvestamine, helifailiks (wav) salvestamine.
 5. Erinevate failitüüpide konvertimine (5.2 Probleemilahendus): pdf-faili jpg-ks salvestamine (sest keskkond nõuab seda), wav-faili mp3 failiks salvestamine (netiotsinguga inglise keeles selleks õige veebiprogrammi leidmine).

Pilditöötlus. Noodi kujundamine, jpg formaadis noodifailile pildi lisamine vaba  kasutusega veebialbumitest nt Pixabay või Wikimedia Commons (autoriõigus, litsentsid CC). Õige suurusega pildi valimine (pikslid). Või Powerpointis pildi illustreerimine. Helifaili lisamine esitlusele.

IV etapp: Muusikapalade võrdlus

Muusika võrdlev analüüs tabelina: “Põhjamaa” võrdlemine lauluga “Tartu Marss”. Õpilane leiab mõlemast laulust Youtube´i näite, loob tabeli, lisab laulu veebilingi ja teostab analüüsi: Võrdleb karakterit, taktimõõtu, tempot, instrumentaalsaadet, esitajate koosseisu.

Valmis projektide esitlemine tunnis.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidete autorid: Aet Mikli (Laagri Kool), Inge Raudsepp (SA Innove)