Eesti keel – gümnaasium

Näidis 1

Teema: Meedia ja mõjutamine

Pealkiri: “Reklaamide analüüs”

Üldine kirjeldus: Õpilased analüüsivad reklaame, leides sealt varjatud sõnumeid, verbaalseid ja visuaalseid mõjutamisvõtteid.

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse.
 2. Iga rühm otsib veebist 3 reklaami (või otsib need õpetaja varem valmis).
 3. Õpilased lisavad valitud keskkonda (Moodle`i foorum, blogi, Google Docs vm) reklaami aadressi ning analüüsi - varjatud sõnumid, verbaalsed ja visuaalsed mõjutamisvõtted.
 4. Rühmad tutvuvad teiste rühmade tööga ning lisavad oma arvamuse kommentaarina.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
 • SUHTLUS (IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näidis 2

Teema: Keel ja ühiskond.

Pealkiri: “Tänapäeva kirjakeele kujunemine”

Üldine kirjeldus: Õpilased kirjutavad lühiuurimuse.

Ülesanded:

 1. Õpilased tutvuvad koolis kokkulepitud uurimistöö koostamise ja vormistamise reeglitega.
 2. Õpilased otsivad infot antud teema kohta ning vormistavad õiged tekstiviited.
 3. Õpilased koostavad ja vormistavad uurimistöö tekstidokumendina (Word, Writer), lähtudes kooli vormistamisnõuetest.
 4. Õpilased koostavad oma uurimistööst lühiettekande (5-7 min) esitlusena (PowerPoint, Impress, Prezy vm).
 5. Lühiuurimuste ettekanded klassis.

Võimalused. Teemasid võib olla rohkem, näiteks “Eesti keel soome-ugri keelena”, “Eesti keele staatus ja tulevik”, “Kirjakeel ja kõnekeel” jne, mille seast õpilane valib omale sobivaima.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näidis 3

Teema: Teksti keel ja stiil. Argumenteerimine, arvamustekst.

Pealkiri: “Arvamusteksti kirjutamine päevakajalisel teemal”

Üldine kirjeldus: Õpilased kirjutavad arvamusteksti poolt- ja vastuargumente tuues.

Ülesanded:

 1. Õpetaja annab õpilastele mõne päevakohase teema.
 2. Õpilased otsivad internetist antud teema kohta poolt- ja vastuargumente ning kopeerivad need koos allikaga tekstidokumenti.
 3. Õpilased kirjutavad oma seisukoha antud küsimuses samasse dokumenti, toetudes leitud poolt- ja/või vastuargumentidele.
 4. Arvamused lisatakse ühiskeskkonda (Moodle, Google Drive vm), kus õpilased nendega tutvuvad ja esitavad tekkinud küsimusi.
 5. Pärast kõikide tekstidega tutvumist viia klassis läbi suuline tekstide analüüs ning vastamine tekkinud küsimustele.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näidis 4

Teema: Praktiline eesti keel. Võõrsõnad.

Pealkiri: “Võõrsõnade kasutamine”

Üldine kirjeldus: õpilased sooritavad võõrsõnade testid ning kirjutavad seotud jutu

Ülesanded:

 1. Õpilased sooritavad EKI lehel olevad neli võõrsõnade testi: http://keeleabi.eki.ee/?leht=11
 2. Õpilased kirjutavad sõnad, milles eksiti, jagatavasse dokumenti (näit Google Docs) ja koostavad seotud jutu, mis sisaldab kõiki neid sõnu. Jutu pikkus kuni 300 sõna.
 3. Õpilased jagavad dokumenti pinginaabriga, kes annab jutule keelelise ja sisulise hinnangu.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidis 5

Teema: Praktiline eesti keel. Seletuskiri.

Pealkiri: “Seletuskirja kirjutamine erinevaid keelevahendeid kasutades”

Üldine kirjeldus: Õpilased kirjutavad kooli hilinemise põhjendamiseks seletuskirja.

Ülesanded:

 1. Õpetaja jagab õpilased rühmadesse, ühel teemal võib olla mitu rühma:
  • släng
  • fraseologismid
  • vanasõnad ja kõnekäänud
  • võõrsõnad
 2. Õpilased kirjutavad vastavalt keelevahendile veebisõnastikke kasutades rühmas seletuskirja tekstitöötlusprogrammiga (Word, Writer vm).
 3. Õpilased saadavad seletuskirja e-kirja manusena teisele rühmale, kes kirjale vastates  annab sellele keelelise ja sisulise hinnangu.

Keelvahendeid leiab:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näidis 6

Teema: Praktiline eesti keel. Tarbekirjad.

Pealkiri: “Video CV koostamine”

Üldine kirjeldus: Õpilased koostavad  video CV, kandideerimaks eesti keele õpetajaks X kooli (kooli valik on kas vaba või annab õpetaja kooli nime ette).

Ülesanded:

 1. Õpilased tutvuvad video CV koostamise põhimõtetega, näit
 1. Õpilased koostavad plaani CV tegemiseks ning filmivad.
 2. Õpilased vaatavad teiste koostatud CVd üle ning panevad kirja selle plussid ja miinused (näit Tricider vm).

Kui õpilasi on klassis palju, võib video CV koostada rühmatööna.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)

 

Näidisülesannete autor: Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkool), 2016