Inimeseõpetus – III kooliaste

6. klass

Näide 1

Teemad: Suhtlemine. Suhtlemisvahendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Viisakus. Turvaline ja viisakas suhtlemine interneti vahendusel.

Sissejuhatus. Õpetaja tutvustab õpilastele sõnapilve loomise vahendit WorditOut.

Ülesanne 1.

 1. Õpetaja palub õpilastel lisada sõnapilve märksõnu,  milliseid veebipõhiseid suhtluskeskkondi nad kõige enam  kasutavad.
 2. Õpilased arutlevad ja teevad kokkuvõtted enamkasutatavatest keskkondadest.

Ülesanne 2.

 1. Õpilased kirjutavad veebitahvlile, milliseid probleeme võib internetisuhtlus kaasa tuua. (nt Padlet või muu Koolielus toodud  töövahend)
 2. Õpilased arutlevad internetisuhtluse ohtudest.

Ülesanne 3. 

 1. Õpetaja palub õpilastel  avada Targalt intenetis veebilehelt veebimäng Nastix ja valida mängu menüüst “Suhtlemine võrgus” ning mängida mäng läbi.
 2. Õpilased peavad kodutööna koostama testi/mängu turvalise suhtlemise kohta veebis. Näiteks sobivad keskkonnad Purposegames,  LearningApps , Kahoot.
 3. Järgmisel tunnil mängitakse õpilaste loodud mänge.

Ülesanne 4.

 1. Õpilased vaatavad Targalt intenetis leheküljel video “Kodukauplus”.
 2. Õpilased kirjutavad veebitahvlile, milliseid internetiohutuse reeglite rikkumisi filmis esines.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2

Teema: Turvalisus ja privaatsus internetis.

Sissejuhatus. Õpetaja näitab õpilastele videosid leheküljelt pariseltkavoi.ee, mis on seotud turvalise interneti ja nutiseadme kasutamisega.

Tegevuskäik:

 1. Õpetaja moodustab õpilaste rühmad kasutades vahendit TeamUp vm.
 2. Rühmad  peavad koostama nutiseadme turvalise kasutamisega seotud QR aardejahi mängu ja looma oma koostatud mängule ka tagasiside küsitluse (näiteks Strawpoll, Kahoot jt).
 3. Mängitakse rühmade baasil moodustatud võistkondadega QR aardejahi mänge.

Kokkuvõte ja hindamine. Rühmade tagasiside mängudele.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

7. klass

Näide 3

Teemad: Rühma kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus.  

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida riskikäitumist: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus.

Sissejuhatus. Õpetaja esitleb õpilastele elulise stsenaariumi.

Kevadisel koolivaheajal läksid 9. klassi õpilased reisile Austriasse. Ekskursiooni alguses lepiti kokku reeglid, et kõik käituvad vastavalt seadusele. Probleemide korral tuleb sellest kohe teatada õpetajatele. Reisi viimasel päeval otsustas kamp noori alkoholi tarbida.  Kevinile ja Saarale see ei meeldinud, kuid mindi siiki kambaga kaasa. Joobes noored segasid motellis viibijate öörahu. Teavitati õpetajaid ja politseid. Politseile tuli kirjutada seletuskirjad ja ametivõimud määrasid grupile trahvid. Hommikul ei saanud grupp edasi sõita, sest paljudel lastel olid alkoholi tarvitamisest tingitud terviseprobleemid.  

Või vaadakse ühiselt videofilmi "Toomase lugu" leheküljelt http://www.narko.ee/

Ülesanne1.

 1. Õpilased kirjutavad veebitahvlile, või märksõnapilve, milliseid probleeme nad loos/videos leiavad. (nt Padlet või muu Koolielus toodud  töövahend)
 2. Õpilased koostavad mõttekaardi (Mindomo jt) teemal "Uimastid ja nende toime tervisele". Õpilased vastavad küsimusele milliseid sotsiaalseid probleeme võib uimastite tarbimine kaasa tuua?
 3. Õpetaja jagab eelnevalt rühmadele alateemad erinevate uimastite kohta (alkohol, kanep, tubakas jt).

Kokkuvõte, hindamine

 1. Õpilased esitlevad mõttekaarte.
 2. Õpetaja loob rühma mõttekaardile hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli.
 3. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

8. klass

Näide 4

Teema: Murdeiga. Turvalisus

Sissejuhatus. Õpetaja esitleb õpilastele elulise  stsenaariumi ja küsimused.

Kati  ja Jüri on armunud. Nad käivad käsikäes pidudel ja kinos. Kord kui Jüri Kati koju saatis, siis nad embasid ja suudlesid esimest korda. Nüüd on Kati väga mures, sest ta kardab, et on äkki nakatunud HIVi. Ta ei julge sellest kellelegi rääkida. Kas Kati mure on põhjendatud?

Õpetaja esitab Kahhoot vahendiga stsenaariumi kohta loodud väited õpilaste eelteadmiste konrolliks. Kas väide on tõene või väär?

 1. Kati mure on põhjendatud.
 2. Kati mure ei ole põhjendatud.

Õpilaste arutelu. Miks Kati mure ei ole põhjendatud.

Ülesanne1.  Milliselt veebilehelt leiab usaldusväärset tervisealast infot ja nõuandeid?

 1. Õpetaja suunab õpilased otsima internetist infot STLH sh HIV teemal tutvustades eelnevalt mõnda võtet (näiteks sõna jutumärkides), kuidas paremini kasutada Google otsingumootorit.
 2. Õpilased peavad kirjutama veebitahvlile (Padelet jm) leitud infoallikate aadressid ja neid tutvustama.
 3. Õpilased arutlevad, kuidas hinnata infoaallika  usaldusväärsust.

Ülesanne2. Loo rühmatööna mõistekaart ja looge sisu vastavalt oma alateemale.

 1. Õpetaja jagab eelnevalt rühmadele alateemad (HIV levikuviisid, HIV ennetamine, kondoomi õige kasutamine, gonorröa jt STLH).
 2. Õpilased peavad lisaks märksõnadele lisama ka oma alateema lõikes ühe sobiva pildi või  video (pööra tähelepanu viitamisele). Ühisloomeks võib kasutada veebpõhiseid mõistekaardi loomise keskkondi (nt MindMeister, Mind24).

Soovituslikud veebilehed: http://www.hiv.ee/https://www.amor.ee/rasedusest-ja-nakkustest-hoidumine/STLI/

Kokkuvõte, hindamine

 1. Õpilased esitlevad mõttekaarte. 
 2. Õpetaja loob rühma mõttekaardile hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli.
 3. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine, III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 5

Teemad: Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi otsimine ja leidmine. Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul.

Sissejuhatus. Õpetaja esitleb õpilastele elulise  stsenaariumi.

Sandra ja Kaileen tutvusid peol Aare ja Madisega. Poisid tantsisid hästi ja üleüldse olid lahedad. Peale pidu kutsus Aare tüdrukuid oma autosse istuma. Ta lubas tüdrukuid sõidutada ja kuidagi ööklubisse sisse sehkendada, sest tüdrukud polnud veel 18. Sandra ei tahtnud hästi minna, sest talle tundus, et Aare on natuke purjus. Kaileen käis sõbrannale peale ja koos istutigi autosse. Autos pakkus Madis  tüdrukutele mingeid tablette, mis pidid siidriga segatuna eriti hea tuju tegema. Kaileen loputaski tableti siidrilonksuga alla vaatamata Sandra keelitamisele, seda mitte teha. Aare käivitas auto ja hakkas sõitma.

Ülesanne 1: Mida ütleb seadus? Milliste seaduste vastu juhtumis eksiti?

 1. Paaristöö või rühmatöö: Õpilased loovad GoogleDrive keskkonda ühisdokumendi.
 2. Õpilased otsivad internetist infot seaduste kohta, mis reguleerivad noorte uimastitarbimist ja postitavad leitud info ja info algallika (veebiaadressi) GoogleDrive keskkonda loodud ühisdokumenti. (http://koolielu.ee/tools/read/1719)
 3. Õpilased postitavad ühisdokumenti  juhtumi järeldused ja analüüsi ja leitud õigusaktid, mis reguleerivad uimastitarbimisega seotud käitumist järgmiste küsimuste alusel:
 • Mida saanuks teha, et juhtunut ennetada?
 • Kuidas käituda kehtestavalt ja öelda EI kui pakutakse uimasteid?
 • Milliste seaduste ja õigusaktide vastu noored eksisid.

Ülesanne 2:

 1. Õpilased kirjutavad loole lõpu mõne ühistöö vahendiga, mille nad ise valivad (Piratepad, Titanpad vm).
 2. Õpilased esitlevad rühmatöid. 

Kokkuvõtted ja hindamine

 1. Õpetaja loob rühma ühistööle hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli.
 2. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autor: Eva Palk (Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium)