Loodusõpetus – II kooliaste

5. klass

Näide 1

Teema: Õhk (kordamistund peale õhu teema läbimist)

Õppemeetod: paaristöö

Töö käik:

 1. Õpetaja jagab koos tööjuhisega õpilastele välja slaidiesitluse teemal „Õhk“. Vaata näidist
 2. Õpetaja loob igale paarile töölehe kasutades ühistöövahendit (nt Google Docs) ning võimaldab  ligipääsu (parooli valiku, avaliku e-ruumi reeglid)
 3. Iga paar valib loosiga ühe slaidi vahemikus 1-9, millele tuleb anda vastused. Lisaks peab iga paar vastama slaidil nr 10 esitatud küsimustele.
 4. Iga paar  annab  valitud slaidile üldpealkirja ja leiab Internetti kasutades  infot  slaidil olevate mõistete ja nähtuste  selgitamiseks.
 5. Õpilased vormistavad vastused toodud töölehel, mille alusel koostavad ja esitavad kokkuvõtva slaidi tutvustuse klassikaaslastele.
 6. Teema esitlemise koostamiseks on soovitav kasutada veebipõhist keskkonda (nt veebitahvlit Padlet http://koolielu.ee/tools/read/29174)
 7. Hindamine: Õpilased annavad enesehinnangu peale kõikide paaristööde ära kuulamist (võimalusel võib kasutada hindamismudelit).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näidisülesande autor: Andres Raa (Tallinna Reaalkool), 2016


Näide 2

Teema: Pilved

Töö eesmärk: vaatlusoskuse arendamine õppides eristama erinevaid pilvetüüpe. Pildistamis- ja digivahendite kasutamisoskuse arendamine.

Õppemeetod: paaristöö pildistamise, äpi kasutamise ja esitlusega

Töö käik:

 1. Õpetaja loob ühistööfaili (nt Google Docs) ning võimaldab  ligipääsu (parooli valik, avaliku e-ruumi reeglid).
 2. Õpetaja jagab õpilased paaridesse, näiteks TeamUp, http://koolielu.ee/tools/read/146507 kasutades.
 3. Õpetaja aitab õpilastel GooglePlay otsingust nutiseadmesse alla laadida pilveäpi “Pilveaabits”.
 4. Õpilased vaatlevad nädala jooksul pilveäppi kasutades minimaalselt kolme erinevat pilvetüüpi ja pildistavad selle üles.
 5. Fotod laetakse üles eelnevalt loodud ühistööfaili, kuhu lisatakse ka pilvetüüp, mis leitakse pilveäppi kasutades. Samuti lisatakse vaatluse (pildistamise) koht, kellaaeg, kuupäev ja vaatlejad.
 6. Õpetaja loosib paaride vahel järjekorra (nt Classtools Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/) ning õpilased kasutades projektorit esitlevad oma pilvefotosid koos lühitutvustusega.
 7. Õpetaja loob hindamismaatriksi (nt Google Forms), kus klassikaaslased saavad teiste rühmade töid hinnata.
 8. Õpetaja annab õpilastele tagasiside.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.1. Seadmete kaitsmine, II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidisülesande autor: Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool), 2016


6. klass

Näide 1

Teema: Elupaikade liigiline koosseis ja liikidevahelised suhted (kordamistund peale kõikide elukoosluste läbimist)

Töö eesmärk: kinnistada õpituid elukooslusi ning tunnusliike ja nendevahelisi suhteid (toiduahelaid). Digivahendite oskuse arendamine.

Õppemeetod: rühmatöö, esitlus

Töö käik:

 1. Õpetaja loob ühistööfaili (nt Google Docs) ning võimaldab  ligipääsu (parooli valik, avaliku e-ruumi reeglid)
 2. Õpilased moodustavad (4-liimelised) rühmad (nt TeamUp, http://koolielu.ee/tools/read/146507) ja valivad jagatud ühistööfailist esitatud valimist teema: raba, laanemets, palumets, salumets, nõmmemets, niit, aed või põld.
 3. Iga rühm koostab vastavalt valitud elupaigale liikide loendi (min 10), kus on esindatud erinevate rinnete taimed, selgroogsed ja selgrootud loomad. Seejärel loovad õpilased erinevaid tööriistu (nt dokumenditarkvara Word) kasutades töölehe. Õpilased leiavad igale liigile Internetist lubatud kasutusõigusega foto, mis paigutatakse joonisel selle  elukohale (kõrgusele) elupaigas. Seejärel pilte nihutades ja nende vahele nooli tõmmates moodustatakse toidu- (ja muu suhtlus-) võrgustik. Igale pildile lisatakse liigi nimi.
 4. Vormistamine. Joonise päisesse lisatakse töö pealkiri (näiteks Raba toiduvõrgustik). Joonisele lisatakse kastike õpilaste andmetega: kool, klass, rühma liikmed, juhendaja õpetaja, kasutatud allikad, hinne.
 5. Tööleht salvestatakse, laetakse kokkulepitud aadressile üles ja jagatakse teiste õpilastega ja õpetajaga.
 6. Õpetaja loosib rühmade vahel järjekorra nt Classtools Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/) ning rühm, kasutades projektorit esitleb oma elupaiga toiduvõrgustiku klassile. Lühiesitluse lõpus on küsimuste/vastuste voor.
 7. Õpetaja loob hindamismaatriksi (nt Google Forms), kus klassikaaslased saavad teiste rühmade töid hinnata.
 8. Õpetaja annab õpilastele tagasiside.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 2

Teema: Rinded (praktiline osa teema kinnistamiseks)

Eesmärk: õpilane oskab ümbruses (looduses) näha erinevaid rindeid ja liike. Pildistamis- ja digivahendite kasutamisoskuse arendamine.

Töö käik:

 1. Väike meenutus: mida tohib ja kuidas tuleb pildistada, nutiseadmete turvaline kasutamine,  turvaliselt liiklemine.
 2. Õpilased jagatakse rühmadeks (3-4) näiteks TeamUp, http://koolielu.ee/tools/read/146507 kasutades.
 3. Igal rühmal on kasutada vähemalt üks nutiseade.
 4. Rühmad siirduvad koolimaja ümbrusesse, et pildistada erinevatesse rinnetesse kuuluvaid taimi (igast rindest 2-3 liiki). Seejärel siirdutakse klassi tagasi.
 5. Fotod laetakse veebitahvlile, näit https://padlet.com/)
 6. Fotod paigutatakse vähenevas või suurenevas jadas vastavalt rinde kõrgusele, lisatakse liigi nimi (vajadusel õpetaja või määraja abil), rinded eristatakse ja lisatakse rinde nimi.
 7. Lisatakse ka töö pealkiri ja õpilaste nimed, klass, kool, juhendaja ja fotode autorid.
 8. Õpetaja jagab rühmad mõnda loosimisvahendit kasutades (nt Classtools Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/) esinemise järjekorda ja rühmad tutvustavad suurel ekraanil projektorit kasutades erinevaid rindeid ja nende esindajaid.
 9. Õpetaja loob hindamismaatriksi (nt Google Forms), kus klassikaaslased saavad teiste rühmade töid hinnata.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.1. Seadmete kaitsmine, II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUSE (II - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidisülesannete autor: Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool), 2016