Matemaatika – II kooliaste

4. klass

Näide 1: Geomeetrilised kujundid

Geomeetriliste kujundite leidmine looduses või arhitektuuris

TEGEVUSKAVA

 • Arutelu teemal, mida tohib pildistada ja mida mitte ning nutiseadmete turvalisest kasutamisest.
 • Õpilased jagatakse 3-4-liikmelisteks rühmadeks.
 • Igal rühmal on kasutada üks nutiseade.
 • Iga rühm loosib endale ühe geomeetrilise kujundi mõnda loosimisvahendit kasutades (nt Classtools Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/)
 • Rühm läheb loositud kujundit klassiruumist välja otsima, teeb leitud kujundist foto.
 • Tehtud foto koos kirjeldusega (mis kujund, kus asub) laetakse veebitahvlile (nt https://padlet.com/)
 • Iga rühm tutvustab oma kujundit.

Lõiming eesti keelega, inglise keelega, töö- ja tehnoloogiaõpetusega, kunstiõpetusega.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.1. Seadmete kaitsmine , II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 2: Arvutamine, mõõtühikud

Tekstülesande koostamine kogutud andmete põhjal

TEGEVUSKAVA

 • Ajurünnak - õpilased pakuvad erinevaid puu- ja köögivilju (nt answergarden.ch)
 • Õpilased jagatakse paaridesse
 • Igale paarile loositakse 1-2 erinevat puu- ja köögvilja
 • Otsivad internetist 2 erineva poe veebilehtedelt kahe puu- või köögivilja kilohinnad
 • Sisestavad leitud andmed õpetaja loodud ja jagatud ühisdokumenti (lisades ka URL-i)
 • Võimalusel külastavad õpilased kodukoha poodi ja kirjutavad üles loositud puu- ja köögiviljade kilohinnad
 • Õpilased koostavad ühe tekstülesande koostatud tabeli andmeid kasutades, jagavad oma ülesande veebipõhiselt (nt ühisdokument, veebitahvel)
 • Õpilased lahendavad enda ja teiste ülesandeid
 • * Võimalusel vormistavad, lahendavad ja jagavad õpilased ülesande Scratchis

Lõiming eesti keelega, inimeseõpetusega, töö- ja tehnoloogiaõpetusega, informaatikaga.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid, * II - 3.4. Programmeerimine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (* II - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

5. klass

Näide 1: Arvandmed, diagramm, keskmine

Õpilase tegevused:

 • kogub ümbritsevast või internetist lihtsa kümnendmurde sisaldava andmestiku (nt pikkus, kaal, rahvaarv, pindala)
 • koostab andmetest sagedustabeli (tabeltöötlustarkvaras)
 • genereerib sagedustabeli põhjal tulp- või sirglõikdiagrammi
 • arvutab (funktsiooni kasutades) aritmeetilise keskmise
 • saadab faili õpetajale

Lõiming inimeseõpetusega, loodusõpetusega, informaatikaga.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (II - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: Nurkade liigid ja joonistamine

Õpilase tegevused:

Lõiming töö- ja tehnoloogiaõpetusega, kunstiõpetusega, informaatikaga.

Digipädevuste osaoskused:

 • TURVALISUS (II - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

6. klass

Näide1: Peegeldamine sirgest ja punktist

Peegeldamine koordinaatteljestikus
Õpilane töötab tarkvaraga GeoGebra, millega ta:

 • joonistab koordinaatteljestikku kolmnurga
 • peegeldab kujundit x- ja y-telje suhtes
 • peegeldab kujundit koordinaatide alguspunkti suhtes
 • teeb tulemusest kuvapildi ja jagab veebiseinal (nt padlet.com)

Lõiming loodusõpetusega, informaatikaga.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (II - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: Harilik murd

Osa leidmine joonise järgi

Hariliku murru taandamine

Lõiming loodusõpetusega, töö- ja tehnoloogiaõpetusega, kunstiõpetusega, informaatikaga.

Digipädevuste osaoskused:

 • TURVALISUS (II - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Laine Aluoja (Türi Põhikool), Terje Hõim (Tartu Ülikool), Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool), Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium)