Kirjandus – gümnaasium

Näidis 1: "Tviteratuur" kui väga lühike lugu

Üldine kirjeldus

Õpilased tutvuvad "tviteratuuri" olemusega, koostavad esitluse ja hindavad seda koostamisjuhendi nõuannete järgi.

Ülesanded

 1. Kuidas koostada head esitlust vaata videot
 2. Koosta tviteratuuri tutvustav esitlus. Allikad
  1. vt http://www.vikerkaar.ee/archives/12000, leia sealt alapealkiri “Kui lühike võib olla kirjandus?
  2. http://monikaundo.weebly.com/tviteratuur.html
 3. Esitlus laadida vastastikuseks hindamiseks (nt Drive´i).
 4. Hinnata kaaslase esitlust: tuua välja õnnestumised ja ebaõnnestumised.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Näidis: Teksti tõlgendamine (tviteratuur), omalooming

Üldine kirjeldus

Õpilased tutvuvad tviteratuuri tõlgendamisega, kirjutavad valitud tviteratuuri pikemaks looks või novelliks.

Ülesanded

 1. Tutvu ühe tunnustatud meistri @VeryShortStory tviteratuuri tõlgendusega. Leiad aadressilt http://www.vikerkaar.ee/archives/12000 alapealkirja alt “Kui lühike võib olla kirjandus?
 2. Loe läbi Rein Raua tviteratuurid (leiad veebilehe algusest). Vali sealt tekst, millest oskad tuletada vähemalt 6 kirjapandule eelnevat, vahepealset või järgnevat sündmust.
 3. Kirjuta juurdemõeldud sündmuste ja algteksti lausete põhjal huvitav põnev lugu või novell.

Märkus. Kirjutada võib ka osade kaupa rühmatööna (nt Drive´s).

 1. Esitada lugu kaaslastele (nt autoritoolis) või jagada veebis. Valida paremad.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)

Näidis 3: Loetud teose tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

Üldine kirjeldus

Õpilased kirjutavad teose lugemiskontrolli või käsitluse kokkuvõtte tviteratuurivormis. Tegelasi iseloomustavatest tviteratuuridest koostavad viktoriini.

Ülesanded

Lugemiskontrolliks sobib tviteratuurina

 • esitada  teose olulisemad sündmused
 • iseloomustada tegelasi - nt peategelast, nais- või meeskõrvaltegelast, olulist kõrvaltegelast vm
 • esitada teose sõnum
 • kirjutada mõne tegelase Twitteri säuts

Käsitluse või kursuse kokkuvõtteks võib teoste põhjal moodustada rühmad. Tviteratuure saab kirjutada (nimesid mainimata) nt autori, teose sündmuste, erinevate tegelaste kohta. Täiendavat infot otsitakse veebist. Tekstidest koostada võistlusmäng (LearningApps´is vm).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 4: Teksti/novelli tõlgendamine, analüüs (projektitöö)

Üldine kirjeldus: Analüüsitakse novelli ja selle põhjal loodud videot http://koolielu.ee/info/readnews/30139/selgunud-konkursi-elustame-raamatuid-tulemused ja  koostöös haridustehnoloogiga luuakse loetud novelli alusel video.

Ülesanded

 1. Õpilased on lugenud novelli ja vaatavad selle põhjal loodud videot (nt A.Tšehhovi "Rõõm").
 2. Võrreldakse novelli ja videot, tuuakse välja sarnasused ja erinevused.
 3. Valitakse ja loetakse teos, nt kodutöö.
 4. Rühmatööna luuakse stsenaarium (tegelased, tekst, heli, taust(ad), kostüümid), määratakse osatäitjad.
 5. Kodutööna õpitakse osad.
 6. Filmimine, video loomine (koostöös arvutiõpetaja või haridustehnoloogiga).

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Näidisülesannete autor: Erika Rummel (Viljandi Gümnaasium)