Eesti keel – II kooliaste

Näidis 1

Teema: õigekeelsus ja keelehoole

Pealkiri: “Kirjakeel, argikeel, murdekeel. Veebisõnastike kasutamine.”

Üldine kirjeldus: õpilased kirjutavad murdekeelse teksti või lause slängis ja kirjakeeles.

Eelteadmised: õpilastel on selged mõisted kirjakeel, argikeel, murdekeel

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse ning antakse kätte murdekeelne tekst või lause.
 2. Õpilased kirjutavad selle ümber slängis ja kirjakeeles.
 3. Ülesande lahendamiseks kasutatakse erinevaid veebisõnastikke;
 4. Töö tulemused lisatakse ühistööks sobivasse keskkonda (nt Google Docs, mõni blogi, Padlet vm)
 5. Rühmad esitlevad oma tööd ning ühiselt analüüsitakse loodud tekste.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidis 2

Teema: õigekeelsus ja keelehoole

Pealkiri: “Omandatud keeleteadmiste kordamine, vigade nägemise oskus”

Üldine kirjeldus:

Variant 1. Õpilased lähevad kauplusesse ning pildistavad keeleliselt vigaseid silte, tutvustusi; leitud keelevigadest koostatakse ideekaart.

Variant 2. Õpilased pildistavad või kirjutavad välja oma kooli ümbruse reklaamides esinevad keelevead; leitud keelevigadest koostatakse ideekaart

Variant 3. Õpilased kirjutavad ühe päeva (nädala või kuu) ajalehest välja kõik vead; leitud keelevigadest koostatakse ideekaart.

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse või paaridesse ning antakse ülesanne leida keelevigu kaupluse siltidelt/toote tutvustustelt ning pildistada neid.
 2. Klassis kirjutatakse leitud vigased sõnad ühisesse dokumenti (näit Word, Google Docs, blogi, wiki vmt).
 3. Vead parandatakse ning rühmitatakse (näit tabelina vastavalt vea liigile).
 4. Õpilased koostavad ideekaardi vea liikide põhjal ning lisavad näited.
 5. Loodud ideekaarte esitletakse ja analüüsitakse klassis. Kui leitud vead on rühmadel üsna sarnased võib luua klassi ühise ideekaardi.
 6. Soovi korral võib välja tuua ka oletatavad veatekkimise põhjused.

Valik ideekaardi loomise vahendeid Koolielus: http://koolielu.ee/tools/?tag=m%C3%B5ttekaart

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidis 3

Teema: tekstiloome

Pealkiri: “Rühmatööna ajalehe koostamine”

Üldine kirjeldus: õpilased koostavad rühmatööna ajalehe

Ülesanded:

 1. Õpilased jagatakse rühmadesse.
 2. Õpetaja jagab rühmadele töölehe, kus on kirjas, mida ajaleht peab sisaldama, valmimistähtaeg ning hindamismudel. Rühm jagab omavahel ülesanded (ette anda teema või lasta rühmal valida, loovad kujunduse, ette anda artiklite arv (näit 2 uudist, 1 intervjuu, 1 arvamusartikkel, 2 reklaami, koomiks või ristsõna, 5 fotot jmt).
 3. Valminud ajalehti esitletakse klassis ning antakse hinnang vastavalt hindamismudelile.

Võimalused. Ajaleht koostatakse e-raamatuna, Wordis, blogis vmt. Võib vahendi kokku leppida, kuid võib lasta ka õpilastel vabalt valida. Digitaalse sisu loomise vahendeid leiab Koolielu portaalist:

Üks võimalus ajalehe hindamiseks hindamismudeliga: http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=1322

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidis 4

Teema: tekstiloome, teksti vastuvõtt

Pealkiri: “Interneti ohud”

Üldine kirjeldus: õpilased koostavad veebipõhise plakati interneti ohtudest

Ülesanded:

 1. Õpilased otsivad infot interneti ohtude kohta.
 2. Õpilased teevad leitud info hulgast valiku ning toovad välja 6-8 reeglit.
 3. Autoriõigusest juhindudes (ka viitamine) koostavad veebipõhise plakati või flaieri (näit Smore, juhend )
 4. Plakatit esitletakse ja põhjendatakse oma valikuid klassis.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näidis 5

Teema: tekstiloome

Pealkiri: “Jutukese kirjutamine koomiksi põhjal”

Üldine kirjeldus: õpilased kirjutavad paaristööna koomiksi põhjal jutukese

Ülesanded:

 1. Õpetaja jagab õpilastele koomiksid või laseb õpilastel valida. Näiteks valik koomikseid leiab  http://taheke.delfi.ee/meelelahutus/koomiksid/
 2. Õpilased kirjutavad paarikaupa koomiksi põhjal jutukesed wikisse (blogisse, Google Docsi) või salvestavad arvutisse kokkulepitud kohta.
 3. Õpilased loevad kaaslaste töid ning annavad kommentaarina hinnangu, pöörates tähelepanu ka õigekirjale.
 4. Õpilased viivad vajadusel sisse parandused või täiendused.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näidis 6

Teema: teksti vastuvõtt

Pealkiri: “Vajaliku raamatu leidmine e-otsingu abil”

Üldine kirjeldus: Õpilased koostavad etteantud raamatute leidmiseks tabeli:

autor ja raamatu pealkiri - millisest poest saab osta ja mis hinnaga - millisest raamatukogust saab laenutada

Ülesanded:

 1. Õpetaja koostab nimekirja raamatutest ja jagab õpilastele.
 2. Iga õpilane lisab tabelisse oma lemmikraamatu.
 3. Õpilane täidab infootsingut kasutades (nt. Google ja ESTER) tabeli.

Ülesande võib läbi viia ka võistlusena.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine)

 

Näidisülesannete autor: Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkool), 2016