Käsitöö ja kodundus – II kooliaste

Käsitöö

Näide 1: “Materjaliõpetus”

Tunnis tutvutakse koos õpetajaga looduslike kiudude teemaga - jaotus, omadused. Vaadatakse videot siidi ja lina tootmisest. Tunni käigus jagatakse õpilased paaridesse, selleks kasutatakse  nt TeamUp keskkonda. Peale teema läbimist koostavad paarilised looduslike kiudude kohta veebipõhise mängu (nt Kahoot), otsides lisamaterjali internetist (Google.com). Mängukeskkonda kontot luues tuletatakse meelde veebiturvalisuse põhimõtteid (nt tugev parool jne).
Tunni lõpus mängitakse läbi vähemalt kaks mängu.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 2: “Materjaliõpetus”

Tunnis tutvutakse koos õpetajaga looduslike kiudude teemaga - kiudude jaotus, omadused. Katsetatakse kiudude omadusi (tulega, veega). Õpilased loovad teemakohase mõistekaardi (nt Mindomo). Kontot luues tuletatakse meelde veebiturvalisuse põhimõtteid (nt tugev parool jne). Kaarti jagatakse klassikaaslaste ja õpetajaga.

Mõistekaardile kantakse looduslikud ja taimsed kiud, nende jaotuse, kohad, kus kasvatatakse. Selleks otsitakse veebist (Google.com) õigeid märksõnu kasutades lisainfot ja pilte, järgides autoriõigusi ja märkides piltide juurde korrektsed veebiviited. Teema lõpus esitletakse mõistekaarte

Lõiming: geograafia

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 3: “Sissejuhatus kindateemasse”

Rahvakunsti teema sissejuhatuses tutvustab õpetaja kodukoha sümboleid ja mustreid, mida on kasutatud erinevatel esemetel. Teemat võib illustreerida Muis.ee veebilehel olevate originaalesemete näidete abil, sh tutvustades  Muis.ee veebiotsingut.
Täpsemalt uuritakse kinnaste teemat, vaadatakse mustreid, värve, kirjakorda. Seejärel jagatakse õpilased paaridesse ja nad saavad ülesandeks kirjutada luuletus, mille ridade esimesed tähed moodustavad sõna KINNAS. Seejärel otsivad õpilased ühe etnograafilise kinda pildi Muis.ee lehelt, salvestavad selle arvutisse või nutivahendisse. Teise ülesandena joonistavad õpilased ise ühe uue kindamustri, kasutades selleks nt veebikeskkonda (http://craftdesignonline.com/pattern-grid/) või äppi Pixel Art Builder. Valmis töö salvestavad arvutisse.

Järgnevalt luuakse olemasolevatest materjalidest kollaaž, kasutades selleks nt Fotor keskkonda või äppi nutiseadmes. Kollaaži pannakse:

 • pilt etnograafilisest kindast,
 • enda loodud mustri pilt,
 • kirjutatakse juurde oma luuletus.

Valmis tööd avaldatakse veebitahvlil (nt Padlet), juurde lisatakse korrektsed andmed autorite andmetega ja viited kasutatud materjalile. 

Lõiming: kodulugu, ajalugu, kunstiõpetus, emakeel

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Kodundus

Näide 1: “Töövahendid köögis”  

Õpetaja tutvustab erinevaid töövahendeid, mida köögis kasutatakse. Õpilased jagatakse rühmadesse. Rühmatööna mõeldakse välja üks lugu või reklaam (nt “Söögiriistade tango”, “Pottide koosolek”, “Puhtad taldrikud”), loo kirjapanekuks kasutatakse ühiskirjutamise vahendit (nt Titanpad). Lugu lavastatakse animatsioonina. Animatsiooni tegemiseks kasutatakse nutivahendi rakendust (nt PicPac android, KomaKoma iPad). Muusika lisamisel tuleb jälgida autoriõigusi, samuti lisatakse tööle koostajate nimed. Valminud animatsioon avaldatakse veebis, nt kooli kodulehel, kooli Youtube kanalil vm.

Lõiming: kunstiõpetus, muusikaõpetus, inimeseõpetus, emakeel

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näide 2: “Kodused korrastustööd”

Õpilastele on tutvustatud erinevaid korrastustööde põhimõtteid. Teadmiste kinnistamiseks loositakse õpilastele ülesanne koomiksi koostamiseks mingi teema kohta, nt  jalatsite hooldamine, triikimine, korrastustööd, pesu pesemine, hooldusmärgid, ohutus jne. Koomiksi tegemiseks kasutatakse veebipõhist töövahendit, nt Toondoo, Pixton, Bitstrips. Vajadusel uuritakse lisamaterjale veebist.
Koomiksid jagatakse õpetajaga. Koos otsustatakse, kas need ka avaldada. Kus jagada?

Lõiming: keeleõpe, kunstiõpetus

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Näidete autorid: Siret Lahemaa (Lauka Põhikool), Raili Kaubi (Kuressaare Gümnaasium)