Muusika – I kooliaste

1. klass

Näide 1: Arvutimängud muusikatunnis I

TEEMA: Muusikaline kirjaoskus. 

1. klassis on hea kasutada (muusikateooria õppimiseks loodud) erinevaid harjutusi rütmimälu arendamiseks, milleks sobivad arvutimängud alltoodud viisil.

Sissejuhatus rütmiharjutuse kirjutamisse: Rhythm Trainer http://www.therhythmtrainer.com/. (Mängitav Windows-arvutis). Selle mängimisele võib järgneda 4-taktilise rütmiharjutuse kirjutamine noodivihikusse samade helivältustega, mis olid mängus.

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (I - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näide 2: Arvutimängud muusikatunnis II

TEEMA: Tähtnimede õppimist rakendatakse koos pilliõppega (nt plokkflööt).

Absoluutse notatsioonisüsteemi nootide ehk tähtnimede tundmine: Whak-A-Note http://artsedge.kennedy-center.org/interactives/steprightup/whackanote/ (Mängitav Windows-arvutis). Selle mängimisele võib järgneda samade nootide kirjutamine noodivihikusse.

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (I - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näide 3: Arvutimängud muusikatunnis II

Suurepäraseid võimalusi õpetajale nii arvutis kui nutivahendis kasutatavaid eritüübilisi veebipõhiseid arvutimänge ise luua pakub keskkond Learningapps.org. Loodud mänge lahendavad õpilased kas arvutitel või nutiseadmetel.

Mängude näiteid:

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (I - 3.2. Uue teadmise loomine)

2. klass

Näide 1. Metronoomiäpp ja helisalvestus

Märksõnad: taktimõõt, meetrum, metronoom, VOSK, helisalvestus, helifail.

Äpp: digitaalne metronoom, soovitavalt multiplatvormne ja kõigil ühesugune, et õpetajal oleks lihtsam selle toimimist selgitada. Näiteks:

Tegevuskäik:

Paaristööna rütmiharjutuse salvestamine. Ühel paarilise telefonis on metronoomiäpp, teisel helisalvestusäpp. Hea oleks ka kõrvaklappide olemasolu. Õpilased:

1) seadistavad metronoomi kas ¾ või 2/4 taktimõõdule nii, et takti esimene löök on rõhuline;
2) salvestavad paari peale kaks rütmilugu, kumbki õpilane ühe (taktide arv ette antud, näiteks 4, 6 või 8), kus metronoom lööb “põhja” ja õpilane improviseerib sellele erinevad rütmid.

Tulemuseks on kaks helifaili, mis esitatakse õpetajale hindamiseks.

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näide 2. Music Maker Jam

Märksõnad: IKT - VOSK, helifaili tüübid, helitöötlus. Muusika - tempo, takt, taktimõõt.

Programm: Music Maker Jam. Programmi Music Maker Jam on võimalik kasutada ka Windows-arvutis.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. installib oma nutiseadmesse äpi Music Maker Jam;
 2. tutvub õpetaja abiga äpi kasutusvõimalustega;
 3. loob ja salvestab äpiga õpetaja poolt ette antud kriteeriumide järgi muusikapala (Näiteks: tempo 100 lööki minutis, pikkus 1 minut 20 sekundit, taktimõõt 4/4, iga nelja takti järel peab toimuma muutus, loos peab olema vähemalt üks takt pausi jne);
 4. salvestab loodud muusikapala ja saadab selle õpetajale e-post aadressile või edastab muul viisil (näiteks juhtmega).

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

3. klass

Näide 1. Marsime koos

Märksõnad: helivältused, taktimõõt, noodigraafika, helifail, pildifail.

Teema: 2- ja 3-osaline taktimõõt.
Kasutamiseks sobivad näiteks notatsiooniprogrammid, Music Notation (Android), Noteflight (PC, iOS), Musescore (PC).

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. koostab 4-taktilise 2/4 taktimõõdus rütmiostinaato, kasutades õpitud helivältusi. Kopeerib selle klaviatuuri lühivalikuid või muid võimalusi kasutades 4-kordseks;
 2. koostab 4-taktilise ¾ taktimõõdus rütmiostinaato, kasutades õpitud helivältusi;
 3. salvestab noodi seadmesse/arvutisse helifailiks ja/või pildifailiks. Faili saab hindamiseks esitada, salvestades see andmekandjale või saata õpetajale e-postkasti;
 4. mängib sama ostinaato koos salvestusega kehapillil ja esitab koos sellega laulu “Marsime koos”.

Lisaülesanne: õpilane koostab 4-taktilise 4/4 taktimõõdus rütmiostinaato, kasutades õpitud helivältusi.

Õpilase digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidete autor: Aet Mikli (Laagri kool)