HITSA_logo_ESTHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) aitab kaasa digitaalse õppevara loomisele ja kasutamisele, toetades seeläbi muutunud õpikäsituse rakendamist ja õppijate ja õpetajate digipädevuse saavutamist. Alates 2013. aastast on HITSA juhtinud tegevõpetajatest ja ülikoolide juures tegutsevatest ekspertidest moodustatud töörühmi, kes on aidanud kaasa luua juhendid ja näidismaterjalid, mille abil muuta õpetamist ja õppimist kaasaegsemaks ja põnevamaks.

2014. aastal algatati HITSA eestvedamisel digitaalsete õppematerjalide loomine neljas erinevas aines – ajaloos, eesti keeles, geograafias ja matemaatikas. Töörühmad valisid välja klassikursuse ning teema, milles kõige enam digitaalsetest õppematerjalidest puudust tunti ning hakkasid koostöös haridustehnoloogidega välja töötama sisu. Eesmärk oli luua õpetajate endi teadmiste ja digioskuste baasil head näidismaterjalid.

2015. aastal valmis koostöös Justiitsministeeriumi töörühmaga digitaalne õppematerjal noorte korruptsioonialaste hoiakute kujundamiseks, mida käsitletakse ühiskonnaõpetuse kursuse raames.

Loodud materjalid on õpetajatele täiendavaks abivahendiks õppekavas ettenähtud teemade läbimisel ning aitavad õppijatel omandada uusi teadmisi iseseisvalt, sõltumata klassiruumist. Õpetaja roll on olla suunaja ja juhendaja interaktiivse materjaliga töötamisel. Kõik digitaalsed õppematerjalid on loodud vabavaralisi töövahendeid kasutades, pidades silmas materjali kasutamise lihtsust. Loodud digitaalsete materjalide üks eesmärke on ka näidata, milliste vahenditega saavad õpetajad ise sarnaseid õppematerjale luua.

Õppetegevuse rikastamiseks IKT vahendite abil koordineerime alates 2014. aasta sügisest õpilugude loomise töörühma tööd. Töörühma ülesandeks on välja töötada näidisstsenaariumid, mis aitavad õpetajatel õppetöös kasutada tänapäeva tehnoloogiat. Paljud õpilood sisaldavad näiteid ainete lõimimistest ning annavad konkreetseid juhiseid kuidas õppetööd huvitavamaks muuta, unustamata ära saavutatavaid õpieesmärke.

2016. aasta talvel valmis kahe aastase töö tulemusena digitaalsete õppematerjalide loomise soovituste juhend. Juhendi eesmärk on toetada kõikide haridustasemte õppematerjalide autoreid digitaalsete õppematerjalide koostamisel, olemasolevate materjalide kasutamisel ning anda suunised nii uute kui ka olemasolevate materjalide jagamiseks.

Loodame, et uus õppesisu teid paelub ja on õppijatele innustav. Head digitaalse õppevara loomist, kasutamist ja õpilugude katsetamist!

HITSA Innovatsioonikeskus
Sisutootmise valdkond
e-mail: oppevara[ät]hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee